วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:10 น.

การศึกษา

กศน.เติมกึ๋นคนไอทีชายขอบภาคเหนือ รุ่นที่ 4

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 08.26 น.

กศน.เติมกึ๋นคนไอทีชายขอบภาคเหนือ รุ่นที่ 4

 
นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เปิดเผยว่า สำนักงาน กศน. ได้รับมอบอุปกรณ์ด้านดิจิทัล จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปรับเปลี่ยนกายภาพศูนย์การเรียนรู้ ทั้งนี้ ครู กศน.ตำบลหลายท่าน ยังขาดความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว ดังนั้น การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดี ที่ครู กศน. ตำบลที่ได้รับมอบอุปกรณ์จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน ในกลุ่มโซนจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด จะได้มีโอกาสเพิ่มความเข้าใจและความมั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์ วิธีการดูแลที่ถูกต้องของอุปกรณ์ที่ได้รับมอบรวมถึงการใช้งาน Office365 เบื้องต้นพร้อมทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์ให้เป็นไปแนวทางเดียวกันเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน กลุ่มเป้าหมายภายในหน่วยงานของสำนักงาน กศน. และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน กลุ่มเป้าหมายของสำนักงาน กศน. ต่อไป