วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:01 น.

การศึกษา

ราชมงคลสุวรรณภูมิ พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

วันเสาร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.44 น.

ราชมงคลสุวรรณภูมิ  พัฒนาอาจารย์สู่มืออาชีพ

 

กองบริหารงานบุคคล มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการ “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อาภรณ์ บางเจริญพรพงค์ รองอธิการบดี มทร.กรุงเทพ พร้อมด้วย ผศ. ดร.นิตยา สำเร็จผล บรรยายเรื่อง การออกแบบหลักสูตรรายวิชาและการเขียนจุดประสงค์การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา