วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 02:16 น.

การศึกษา

รร.เกาะยาววิทยา เลี้ยงสาหร่ายทะเลพันธ์ขนนก

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 15.01 น.

รร.เกาะยาววิทยา เลี้ยงสาหร่ายทะเลพันธ์ขนนก

 
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 (พังงา ภูเก็ต ระนอง ) ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม การบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะยาววิทยา โรงเรียนในสังกัดอยู่ในพื้นที่เกาะ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา เพื่อตรวจเยี่ยม รับทราบข้อมูลพื้นฐาน สภาพปัญหา ความต้องการช่วยเหลือ  จุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งผลงานเด่นของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และที่สำคัญในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ติดตามการดำเนินการโครงเสริมสร้างทักษะอาชีพและการมีงานทำตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนนก” ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อให้นักเรียนมีทักษะอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ประกอบกับโรงเรียนได้รับงบสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร ชายแดน ชายฝั่งทะเลและเกาะแก่ง ซึ่งมีนโยบายให้โรงเรียนเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณตามสภาพบริบทและความต้องการ ในการต่อยอดพัฒนาการจัดการศึกษา และยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีจุดเน้น 3 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านทักษะชีวิต และด้านทักษะอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและลดความเหลื่อมล้ำ
 
นางฐิติพร  เปกะมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะยาววิทยา กล่าวว่า เดิมทีโรงเรียนมีบ่อดินน้ำเค็ม ซึ่งจัดทำโครงการเลี้ยงปลากะพงขาว มาก่อน แต่เนื่องจากการเลี้ยงปลากะพงขาว  มีต้นทุนการเลี้ยงสูง  จึงได้หยุดการเลี้ยงปลาไประยะหนึ่ง  แต่ยังมีการใช้พื้นที่ของบ่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยให้นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการเลี้ยงปลา เลี้ยงปูดำ เลี้ยงสาหร่ายขนนก  สาหร่ายเขากวาง และสาหร่ายข้อ  ทำให้เห็นแนวทางในการหารายได้เสริมระหว่างเรียนให้กับนักเรียน  และเห็นว่าการเลี้ยงสาหร่ายพืชท้องทะเลมีการเพาะเลี้ยงไม่ยุ่งยากต้นทุนต่ำ สามารถสร้างประสบการณ์ในอาชีพให้กับนักเรียนสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนเกาะยาววิทยา  อยู่ติดกับทะเลและมีบ่อน้ำเค็มขนาดใหญ่ เหมาะกับการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเลี้ยงสาหร่าย  อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการทำงานที่สามารถทำรายได้ต่อตนเองและครอบครัวโรงเรียนเกาะยาววิทยาจึงได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการทำงาน  เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำงานและประกอบอาชีพในอนาคต  จึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างทักษะอาชีพภายในโรงเรียน เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ การเลี้ยงสาหร่ายขนนกให้กับนักเรียน
 
นางฐิติพร ยังกล่าวอีกว่า สาหร่ายขนนก  พืชน้ำเค็ม  สีเขียวมรกต  เรียงตัวสวยงาม อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร สาหร่ายขนนก 1 กิโลกรัม มีไขมัน 0.08% โปรตีน 1.42% เกลือ 2.60% กากใย 0.30% ฟอสฟอรัส 39.61 มิลลิกรัม สรรพคุณที่โดดเด่นคือ  มีสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันมะเร็ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ มีเส้นใยสูง ไขมันต่ำ และไม่มีคอเลสเตอรอล จึงบริโภคได้ทุกเพศทุกวัย หรือแม้แต่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิต  บำรุงระบบประสาทและกล้ามเนื้อมีวิตามิน ไอโอดีน และกรดอะมิโนหลายชนิด ช่วยปรับสภาพผิวให้มีความชุ่มชื้น แก้ปัญหารอยเหี่ยวย่นได้ดี  มักพบตามธรรมชาติแถบฝั่งอันดามัน  แถบจังหวัดสตูล  ตรัง  พังงา  กระบี่ ในประเทศไทยจะพบสาหร่ายขึ้นบนก้อนหินและซากปะการัง ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง  หรือในคลองสาขาตามป่าชายเลน  ตามพื้นโคลน  หรือโคลนปนทราย  มักพบในน้ำลึก 2-5 เมตร พบมากในช่วงฤดูแล้ง เก็บเกี่ยวได้เฉพาะในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง เมษายน เท่านั้น