วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:06 น.

การศึกษา

ครู รร.สามเงา ล่องเรือเยี่ยมบ้านนร.

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 14.49 น.

ครู รร.สามเงา ล่องเรือเยี่ยมบ้านนร.

นายสมนึก   เอี่ยมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ.สามเงา จ.ตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นำคณะครู ออกเดินทางด้วยเรือ สู่พื้นที่เหนือเขื่อนภูมิพล จ.ตาก จำนวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านสันป่าป๋วย  หมู่บ้านโสมงและบ้านหินลาดนาไฮ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตบริการทางการศึกษาของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  บางช่วงของการเดินทางต้องนั่งรถยนต์และเดินเท้าเข้าสู่หมู่บ้านในบางช่วง  เพื่อเยี่ยมบ้านนักเรียน  ดูสภาพความเป็นอยู่ ครอบครัว สัมผัสวิถีชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนชาติพันธุ์  ทำให้ครูเข้าใจถึงลักษณะของนักเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน  นำข้อมูลพื้นฐานที่ได้ไปวางแผนในการออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพผู้เรียน และส่งเสริมในด้านที่นักเรียนมีความสามารถ เช่นการทอผ้า สามารถรู้วิธีในการประกอบอาชีพในอนาคตได้ วางแผนในการพัฒนา ส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาของนักเรียน ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป