วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:31 น.

การศึกษา

นวัตกรรมห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุงพัฒนาเด็กไทยสู่อนาคต

วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562, 12.12 น.
นวัตกรรมห้องเรียนแห่งอนาคตของซัมซุงพัฒนาเด็กไทยสู่อนาคต
 
 
โครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เป็นโครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ตั้งใจพัฒนา “ทักษะศตวรรษที่ 21” ซึ่งเป็นทักษะสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าให้กับเด็กไทย ผ่านแนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” โดยการประสานกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ นวัตกรรม เทคโนโลยี และชวนคุณครูมาปรับบทบาท จากการเป็นผู้สอนหนังสือหน้าชั้นเรียน ให้กลายมาเป็นผู้คอยสนับสนุนให้เด็กๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ ด้วยตัวเอง
 
 
โครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2556 กับ 10 โรงเรียนนำร่อง จนปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 50 แห่งจากทั่วประเทศ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา คุณครูและนักเรียนในโครงการฯ ได้รวมพลังกันสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่สามารถเปลี่ยนห้องเรียนธรรมดา ให้กลายเป็นห้องเรียนแห่งอนาคต ซึ่งทางซัมซุง ได้ทำการส่งมอบข้อเรียนรู้ในการพัฒนานวัตกรรมเหล่านี้ให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.) เพื่อให้คุณครูทั่วประเทศนำไปใช้ประโยชน์ได้
 
นายวาริท จรัณยานนท์ ผู้จัดการโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต กล่าวว่า แนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ของซัมซุง ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือแม้แต่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 
“ในตอนแรกคุณครูอาจจะยังไม่คุ้นเคย เพราะต้องปรับตัวจากครูมาเป็นโค้ชที่พาเด็กๆ ไปเรียนรู้ แต่เมื่อปรับตัวได้แล้ว คุณครูก็สามารถนำแนวคิดของโครงการฯ ไปสร้างสรรค์ต่อยอด เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน มีความท้าทายที่แตกต่างกัน คุณครูแต่ละท่านจึงได้ประยุกต์แนวคิดของโครงการฯ ให้เหมาะสมกับลูกศิษย์ของตน จนเกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ 4 แนวทาง ซึ่งล้วนแต่มีความน่าสนใจในตัวเอง”
 
ห้องเรียนสร้างพลัง - นวัตกรรมนี้คือห้องเรียนที่คุณครูเชื่อมั่นในศักยภาพของเด็กๆ และเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้ลงมือแก้ปัญหาต่างๆ โดยคุณครูคอยกระตุ้นหนุนเสริมให้เด็กๆ ไม่หยุดการเรียนรู้ จนเด็กๆ สามารถแก้โจทย์ยากและปัญหาใหญ่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งช่วยให้เด็กๆ มีความมั่นใจในพลังของตัวเองมากยิ่งขึ้น
 
ห้องเรียนขยาย เชื่อมชุมชนเป็นทุนหนุนการเรียนรู้ - เมื่อพูดถึงห้องเรียน คนส่วนใหญ่คงนึกถึงห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆ ที่อยู่ในอาคารเรียนเท่านั้น แต่คุณครูหลายท่านกลับมีความคิดว่า ห้องเรียนของเด็กๆ ควรจะกว้างใหญ่ยิ่งกว่านั้น คุณครูจึงได้ขยายห้องเรียนให้ครอบคลุมไปยังชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียนด้วย เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสค้นพบรากเหง้าของตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากประสบการณ์จริง และนำองค์ความรู้รวมถึงทรัพยากรของชุมชน มาช่วยเสริมพลังการเรียนรู้ของเด็กๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรม “ห้องเรียนขยาย เชื่อมชุมชนเป็นทุนหนุนการเรียนรู้”
 
ห้องเรียนมีหัวใจ เมื่องานวิจัยมีชีวิต -  งานวิจัยอาจเป็นสิ่งที่หลายคนคงเบือนหน้าหนี เพราะรู้สึกว่ายาก หรือน่าเบื่อหน่าย แต่เด็กๆ ในโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต กลับชื่นชอบทำวิจัยเป็นชีวิตจิตใจ นั่นเป็นเพราะว่า คุณครูในโครงการฯ ได้พัฒนานวัตกรรม “ห้องเรียนมีหัวใจ เมื่องานวิจัยมีชีวิต” เปิดโอกาสให้เด็กๆ ตั้งคำถาม และหาคำตอบในสิ่งที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งสร้างทัศนคติร่วมกันว่า การวิจัยคือการก้าวไปค้นพบสิ่งใหม่ ที่นักเรียนและคุณครูเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยไม่ต้องกังวลกับผลลัพธ์ หรือความสำเร็จ
 
ห้องเรียนเชื่อมโลก บูรณาการสู่ศตวรรษที่ 21 - ในโลกยุคใหม่ที่ปัญหาต่างๆ มีความซับซ้อนกว่าในอดีต การแก้ปัญหานั้นต้องอาศัยทักษะและความรู้จากหลากหลายสาขาวิชา “ห้องเรียนแห่งอนาคต” จึงต้องบูรณาการวิชาต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็น  ความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาต่างๆ ซึ่งล้วนเกี่ยวของกับการใช้ชีวิตในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงความรู้มาใช้แก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก ในศตวรรษที่ 21 ได้ดียิ่งขึ้น
 
นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ครูในยุคต่อไปจะไม่จัดการเรียนการสอนเพื่อบอกความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นครูที่มีวิธีคิดและวิธีปฏิบัติงานในลักษณะ Active Learning โดยธรรมชาติ  เพราะการเรียนในโลกอนาคต คือการเรียนที่ใช้สมรรถนะของผู้เรียนเป็นฐานในการเรียนรู้
 
“รูปแบบของซัมซุง สามารถตอบโจทย์ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เพราะเป็นการนำเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ใช้ปัญญาแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหา ทั้งในห้องเรียน ในชุมชน รวมถึงโลกกว้างในอนาคต  โครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต เป็นอีกมิติของการจัดการศึกษา ซึ่งทางสพฐ.พร้อมนำข้อเรียนรู้ที่ได้จากโครงการฯ นี้ ไปดำเนินการต่อในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ซึ่งมีอยู่ทั้งสิ้น 7,000 แห่งทั่วประเทศ
 
“หลังจากนี้ สพฐ. จะนำบทเรียนที่ได้จาก ห้องเรียนแห่งอนาคต เป็นต้นแบบไปขยายผลต่อยอดบูรณาการให้เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนของกลุ่มสพฐ. และขอให้ทางผู้บริหารและคุณครูช่วยกันสร้างความเข้าใจ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนที่เคยเป็นมาให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากที่สุด”
 
เพราะนวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้พัฒนาขึ้นตามตำรา แต่เกิดจากการเรียนรู้ปฏิบัติจริงในห้องเรียนโดยคุณครูและเด็กๆ ในโครงการซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต จึงเชื่อได้ว่า นี่จะเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่พัฒนาต่อยอดได้อย่างไม่รู้จบ”