วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 16:12 น.

การศึกษา

ม.มหาสารคาม เปิดนิทรรศการ ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน

วันอาทิตย์ ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 17.10 น.

ม.มหาสารคาม เปิดนิทรรศการ ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน

 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จัดแสดงนิทรรศการผลงานและถ่ายทอดความรู้ โครงการวิจัยสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ เรื่อง "งานสร้างสรรค์ทัศนศิลป์สื่อผสม : ความงามในวิถีธรรมชาติของคนอีสาน" โดยมี รศ. ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ และ ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  โรจน์เขษมศรี หัวหน้าโครงการฯ นำคณาจารย์ บุคลากร นิสิตเข้าร่วมงาน  ณ  หอศิลป์พระพิฆเนศวร 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  กำหนดเปิดให้เข้าชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 15-23สิงหาคม 2562

 

ผศ. ดร.วุฒิพงษ์  โรจน์เขษมศรี   กล่าวว่า  ผลงานในครั้งนี้  ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อจัดแสดงผลงานและถ่ายทอดความรู้จากการดําเนินงาน โครงการวิจัยในกลุ่มเรื่องการสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์ กรอบการวิจัยสร้างสรรค์ศิลปกรรมเชิงวิชาการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่ยั่งยืนและสุนทรียรสและสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมสาขาทัศนศิลป์  ในโครงการนี้ประกอบขึ้นจากการศึกษาข้อมูลความรู้ 3 ส่วน ด้วยกันคือ ความรู้เกี่ยวกับคุณค่าวิถีชีวิตของคนอีสาน ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วิธีทางหัตถกรรมแปรรูป วัตถุดิบจากธรรมชาติที่เป็นวัสดุเหลือใช้หาได้ง่าย เป็นสื่อวัสดุเพื่อการสร้างสรรค์ผลงาน และวิธีวิทยาการ สร้างสรรค์ทางสาขาวิชาทัศนศิลป์ นํามาบูรณาการร่วมกันเพื่อการสร้างสรรค์รูปสัญลักษณ์เพื่อสะท้อน ความหมายที่สื่อความงาม และดุลยภาพของวิถีชนบทอีสาน

 

ลักษณะเด่นของการสร้างสรรค์ในโครงการนี้อยู่ที่การทดลองแปรรูปวัตถุดิบจากพืช เช่น หญ้า ข้าวโพด วัชพืชต่าง เมล็ดพืช หรือวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยใช้หลักการทางหัตถกรรม เทคโนโลยี ชาวบ้านสร้างเป็นวัสดุในลักษณะต่าง ๆ ด้วยความหลากหลายของคุณสมบัติตามธรรมชาติของสีและพื้นผิว วัสดุ ทําให้ผลงานสะท้อนถึงสภาวะความเป็นท้องถิ่น การร้อยเรียง หลอมรวมความหลากหลายก่อให้เกิด ความหมายของการอยู่ร่วมกัน ผลลัพธ์จากการสร้างสรรค์คือองค์ความรู้อีกแนวทางหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการสร้าง วัสดุ การใช้และการให้ความหมายเพื่อการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ สามารถนําไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ให้กับนิสิต รวมถึงพัฒนางานวิชาการงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมต่อไป

หน้าแรก » การศึกษา