วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 10:41 น.

การศึกษา

พระพรหมบัณฑิตชี้ สันติภาพภายใน เป็นปัจจัยให้เกิดสันติภาพภายนอก

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 21.43 น.

เมื่อเวลาประมาณ 20.30 น.ของวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เพจ "คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต  ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ได้โพสต์ข้อความว่า   

ในโลกทัศน์ของชาวพุทธ คำว่า "สันติภาพ"  หมายรวมทั้งสันติภาพภายในและสันติภาพภายนอก สันติภาพภายใน (อัชฌัตตสันติ)  รู้จักกันโดยทั่วไปว่า "ความสงบใจ" หมายถึงสภาพจิตใจที่เป็นอิสระจาก ความคิดหรืออารมณ์ที่กระสับกระส่าย อึดอัดรำคาญ

การบรรลุถึงบรมสันติภายใน จิตเป็นจุดหมายสูงสุดของชีวิตที่ดีในพระพุทธศาสนา สันติภาพภายในเป็นปัจจัยให้เกิดสันติภาพภายนอก สันติภาพภายนอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บุคคลใดได้ชื่อว่ามีสันติภาพภายนอก ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นสามัคคีปรองดองกับมนุษย์ สันติภาพภายนอกยังครอบคลุมถึงสันติภาพระดับกลุ่ม ระดับชาติ และระดับโลก

ดังนั้นสันติภาพภายในกับสันติภาพภายนอกจึงแยกกันไม่ออกต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กันด้วยการควบคุมและทำลายรากเหง้าแห่งความขัดแย้ง 3 ประการคือ 1. ความปรารถนาในวัตถุกามและสิ่งปรนเปรอ (ราคะ)  2. ความโกรธและความเกลียด (โทสะ) 3. ความหลง หรือ ความเขลา (โมหะ) ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และสงคราม ล้วนมาจากรากเหง้าของความชั่วร้าย (อกุศลมูล) ทั้งสามประการนี้

หน้าแรก » การศึกษา