วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 12:03 น.

การศึกษา

ครม.อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ สสวท.

วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564, 16.01 น.
ครม.อนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการ สสวท.
 
 
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวม 13 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ดังนี้
 
 
1 นายประสาท สืบค้า   ประธานกรรมการ 2.นายศรัณย์ โปษยะจินดา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3.นายสุพจน์ หารหนองบัว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 4.นายสรนิต ศิลธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5.นายพินิติ รตะนานุกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  6. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 7.นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 8.นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 9.นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 10.นายชัยเรศน์ ฉลาดธัญญกิจ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 11.นางสาวกล่อมจิต ดอนภิรมย์ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 12.นายรณภณ เนตรสว่างวิชา (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคกลาง) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  13.นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ (ครูผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ภาคใต้) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
 
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา