วันพุธ ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565 12:26 น.

การศึกษา

วธ.ปรับภาพลักษณ์ “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ”

วันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564, 17.20 น.
วธ.ปรับภาพลักษณ์ “กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ” 
 
               
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ พร้อมมอบนโยบายสืบสาน รักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) วัฒนธรรมจังหวัด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ
 
               
นายอิทธิพล กล่าวว่า จากแนวคิด “เศรษฐกิจวัฒนธรรมใหม่ สร้างรายได้ เสริมคุณค่า พัฒนาสังคม” ขณะนี้ วธ. ได้ปรับเปลี่ยนภารกิจทั้งการสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ ให้กลายเป็นกระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ช่วยพลิกฟื้นภาคศิลปวัฒนธรรม เพื่อพลิกโฉมประเทศไทยให้เข้มแข็งและมั่นคง ท่ามกลางความผันผวนของโลก โดยเปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและปรับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการ วธ.ระยะ 5  ปี (ปี พ.ศ. 2566-2570 ) ขับเคลื่อนวธ.เป็นหน่วยงานสังคมกึ่งเศรษฐกิจที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งวิสัยทัศน์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปี พ.ศ. 2565   คือ “วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย” และมียุทธศาสตร์ 6  ข้อ ประกอบด้วย
 
 
1.เสริมพลังการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และการสืบสาน สร้างสรรค์ทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  2.ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากด้วยมิติทางวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 3.เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท ด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก 4.ปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 5.พัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรม และ 6.พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสู่ระดับนานาชาติ
 
         
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ขอให้หน่วยงานสังกัดวธ.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ เอกชน สภาวัฒนธรรมทุกระดับ เครือข่ายทางวัฒนธรรมและชุมชน ขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2565   โดยมุ่งเน้น 6  ด้าน ได้แก่ 1.การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ รักษาและสืบสานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เช่น งาน “ใต้ร่มพระบารมี กรุงรัตนโกสินทร์” งานมหกรรมวัฒนธรรมทั่วประเทศ งานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน 2.การส่งเสริมการนำวัฒนธรรมมาสร้างเศรษฐกิจ อาทิ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) พัฒนา CPOT สู่สากล การพัฒนาลายผ้าและยกระดับผ้าไทยสู่สากล การท่องเที่ยวชุมชน ยลวิถี ยกระดับเทศกาลประเพณีท้องถิ่นสู่สากล และโครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินและบุคลากรในภาคศิลปวัฒนธรรม อาทิ อบรมเขียนบทภาพยนตร์ นักออกแบบรุ่นเยาว์ 3.การยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก เช่น การส่งเสริมสื่อและคอนเทนต์ไทย อาทิ ภาพยนตร์ ละคร ซีรีย์ เกม โฆษณา ซึ่งสะท้อนและสอดแทรกวัฒนธรรม ความเป็นไทย เผยแพร่สู่ระดับโลก การส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่มีศักภาพของไทย 5 F ได้แก่ อาหารไทย แฟชั่น มวยไทย ภาพยนตร์ และประเพณีท้องถิ่นสู่สากล และบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีองค์การระหว่างประเทศ
 
           
4.การสร้างค่านิยมเชิงบวก ภูมิคุ้มกันทางสังคม และสังคมคุณธรรม เช่น การเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ ผลิตและเผยแพร่สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การส่งเสริมบุคคล ครอบครัว ชุมชน อำเภอ จังหวัด และองค์กรคุณธรรม ๕.ยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ เปิดพื้นที่หอศิลป์แห่งชาติและพัฒนาให้เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมระดับโลก ยกระดับแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ทั่วประเทศโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ 6.ยกระดับการบริหารจัดการงานวัฒนธรรม เช่น จัดทำศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านวัฒนธรรม ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายด้านวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมปัจจุบัน และขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
 
             
นายอิทธิพล กล่าวด้วยว่า สำหรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใหม่ของวธ.ช่วยส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ   แผนปฏิรูปประเทศ และนโยบายรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป้าหมายสำคัญของวธ.ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี ที่มุ่งส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าถึงศิลปวัฒนธรรม ใช้ศักยภาพเพื่อการสร้างสรรค์ นำวัฒนธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณธรรม มีความสุข มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
 
email ข่าวการศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม  saowaporn@hotmail.com   และ  bat_mamsao@yahoo.com

หน้าแรก » การศึกษา