วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 03:11 น.

การเงิน หุ้น

“Empowering ASEAN 4.0”

วันพุธ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562, 14.24 น.

“Empowering ASEAN 4.0”  

 
 
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ร่วมกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN BAC) จัดการสัมมนา “Empowering ASEAN 4.0” เพื่อชูหัวข้อและประเด็นที่ภาคเอกชนอาเซียนต้องการนำเสนอและผลักดันในปี 2562 ที่ประเทศไทยเป็นประธาน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล การสนับสนุนให้เกิดโครงการใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมโยงระดับภูมิภาคในด้านการค้า การชำระเงิน และแรงงาน ตลอดจนการสร้างโอกาสให้ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ตามแนวคิดหลักของรัฐบาลไทย ‘’Advancing Partnership for Sustainability”  ที่ประเทศไทยได้รับเป็นประธานอาเซียน
...