วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:35 น.

การเงิน หุ้น

DOD ดึงอดีตทูตสิงคโปร์นั่ง กก.บริษัทย่อยต่อยอดธุรกิจการตลาด

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 13.51 น.

DOD ดึง "MS.TAN SIEW SAN" อดีตทูตสิงคโปร์นั่งกรรมการ ตั้งบริษัทย่อย "ดีโอดี เซลล์ พาวเวอร์" ต่อยอดธุรกิจการตลาด

บอร์ด DOD แต่งตั้ง “ MS.TAN SIEW SAN ” อดีตเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย นั่งแท่นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ มั่นใจเปิดโอกาส DOD ร่วมทุนพันธมิตรและขยายฐานลูกค้าในภูมิภาคเอเชียได้อย่างแข็งแกร่ง ล่าสุดเตรียมตั้งบ.ย่อย “ดีโอดี เซลล์ พาวเวอร์” รองรับขยายธุรกิจด้านการตลาด

นางสาวเรณุมาศ อิศรภักดี  รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) (DOD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 6/2562 ประชุมเมื่อวันที่12 มิถุนายน 2562 มีมติแต่งตั้ง MS.TAN SIEW SAN ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ แทนนางสาววัชราภรณ์ กลับวงศา กรรมการที่ลาออก ซึ่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการครบถ้วนตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป

นางสาวเรณุมาศ กล่าวว่า บริษัทได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากการเข้ามารับตำแหน่งของ MS.TAN SIEW SAN ซึ่งก่อนเกษียณอายุเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยมาตลอดหลายปี มีความรู้และความสามารถเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศเป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลและหน่วยงานสำคัญของไทยและสิงคโปร์ รวมถึงประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชียด้วย นับว่าเป็นส่วนสำคัญช่วยผลักดันบริษัทขยายฐานลูกค้าในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้บริษัทร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำในเอเชีย อาทิ สิงคโปร์,เกาหลี,ญี่ปุ่น,อินโดนีเซีย,และจีน เป็นต้น

"ภายหลังจาก MS.TAN SIEW SAN เกษียณอายุการทำงานจากตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย บริษัทได้เรียนเชิญเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ โดยก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของประเทศสิงคโปร์อีกด้วย ซึ่งปัจจุบัน  MS.TAN SIEW SAN ยังร่วมดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการบริษัทชั้นนำในเอเชียอีกหลายบริษัท ดังนั้นจึงมีความมั่นใจหลังจากนี้บริษัทจะมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมขยายฐานธุรกิจในเอเชียได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน" นางสาวเรณุมาศ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งบริษัท ดีโอดี เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ มีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจด้านการตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและรายได้ให้กับบริษัทในอนาคต โดยคาดว่าจะดำเนินการจัดตั้งได้ภายในเดือนกรกฎาคม 62

ทั้งนี้ บริษัทจะถือหุ้นในบริษัทย่อยสัดส่วน 79.99% ร่วมกับนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ถือหุ้นน้อยกว่า 0.01% และนายธนคินทร์ ศิริดุสิตวงศ์ ถือหุ้น 20% โดยนายธนคินทร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบ IT ธุรกิจขาย Online และไม่ใช่บุคคลเกี่ยวโยงกันของบริษัท