วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 00:51 น.

ประกัน

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต”

วันพุธ ที่ 06 มีนาคม พ.ศ. 2562, 10.59 น.

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดสัมมนา “การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต”

 

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการกำกับธุรกิจ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิต (Corporate Governance Code for the Life Insurance Industry)” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางโสมสุดา  ตันจันทร์พงศ์  ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมบรรษัทภิบาล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับธุรกิจประกันชีวิตและแนวทางในการบริหารจัดการสู่การเป็นบริษัทธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันชีวิตที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการกำกับดูแลธุรกิจ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเป็นที่เชื่อถือของประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 7สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์2562