วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:30 น.

ประกัน

สมาคมประกันชีวิตไทยผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจประกันชีวิต

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 13.57 น.

สมาคมประกันชีวิตไทยผลิตบุคลากรคุณภาพสู่ธุรกิจประกันชีวิ

 

สมาคมประกันชีวิตไทยจับมือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในการผลิตบุคลากรคุณภาพเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิต โดยนายกิตติ ปิณฑวิรุจน์ เลขาธิการสมาคมประกันชีวิต ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลิตบุคลากรประกันชีวิต กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพประกันชีวิตให้กับนิสิต นักศึกษา รวมทั้งบุคลากรประกันชีวิต เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาธุรกิจประกันชีวิตให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สมาคมประกันชีวิตไทย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562