วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 10:29 น.

ต่างประเทศ

กสม.ไทยชู "โรงแรมต้นแบบ" ไม่ละเมิดสิทธิเสนอบนเวทีโลก

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561, 00.25 น.

กสม.ไทยชู "โรงแรมต้นแบบ" ไม่ละเมิดสิทธิเสนอบนเวทีโลก

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 3 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมในการนำเสนอประเด็นหลัก ในการประชุมกลุ่มย่อยหัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงการเยียวยาจากการได้รับผลกระทบที่เกิดจากภาคธุรกิจ” ( The Role of National Human Rights Commission of Thailand in facilitating access to remedy for business-related human rights impact) ในการประชุม UN Forum on Business and Human Rights ที่กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

 

 

นางประกายรัตน์ได้นำเสนอว่า รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560ได้กำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และได้กำหนดหน้าที่และอำนาจให้ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี โดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด สิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้องเมื่อความปรากฏต่อ กสม.

 

ประธานคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ยังได้นำเสนอที่ประชุมถึงรูปแบบของการเยียวยาที่หลากหลายที่ กสม. อาจจะเสนอต่อผู้ได้รับผลกระทบหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ใน 5 แนวทาง รวมถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยประนีประนอม  โดยพิจารณาถึงความสำคัญของหลักการชี้แนะฯ ข้อ 31 ซึ่งเป็นเรื่องของเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพของกลไกกระบวนการยุติธรรมที่ไม่ใช่ศาล กสม. อาจเสนอทางการประนอมข้อพิพาททางเลือกโดยการแสดงบทบาทเป็นผู้ไกล่เกลี่ยประนีประนอม ทั้งนี้เป็นไปตามร่างกฎหมายการไกล่เกลี่ยประนีประนอม

 

ในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้แทนภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมโครงการนำร่อง (Pilot Project) ของ กสม. โดยนางสาวณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ผู้ประกอบการโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นส์ที่เล็งเห็นความสำคัญของการนำหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ (UNGP) เพื่อสร้างความตระหนักให้ภาคธุรกิจคำนึงถึงประโยชน์และความสำคัญของการดำเนินธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชน และเพื่อส่งเสริมการเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมอย่างมั่นคง (Stable) และยั่งยืน (Sustainable) และได้รับเชิญไปนำเสนอในเวที 2018 United Nations Forum on Business and Human Rights นี้ด้วย