วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 23:49 น.

การเมือง

สอบตก!โพลเผยเด็กไทยยึดมั่นคุณธรรมต่ำมาก

วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2561, 12.31 น.

สอบตก!โพลเผยเด็กไทยยึดมั่นคุณธรรมต่ำมาก 
         

วันที่ 28 เม.ย.2561 นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ประเมินผลเด็กไทยวันนี้ กับ ความสุขของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทย กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,142 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 5 – 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า
          


ผลการประเมินลักษณะเด็กไทย ต่ำกว่าเป้าหมายในอีก 10 ปีข้างหน้าทุกตัว โดยพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 91.4 ระบุเด็กไทยรู้และทำ เท่าทันเทคโนโลยีในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 67.6 รองลงมาคือ ร้อยละ 90.1 ระบุเด็กไทยรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้อยู่ที่ร้อยละ 55.6 โดยร้อยละ 86.7 ระบุเด็กไทยมีความสามารถในการเรียนรู้ในอีก 10 ปี ข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 52.4 ในขณะที่ ร้อยละ 85.6 ระบุ เด็กไทยเชื่อมั่น รู้จักตัวเอง รู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีความสามารถอะไร แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 47.3
          


ผลสำรวจยังพบด้วยว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 เช่นกันระบุ เด็กไทยมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 46.5 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.2 ระบุ เด็กไทยกำหนดการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นเจ้าของการเรียนรู้ได้ ในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 45.9
          


ที่น่าเป็นห่วงคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 ระบุ เด็กไทยเป็นพลเมืองที่ดีในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 43.6 นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.4 เช่นกันระบุ เด็กไทยสามารถทำงานกับผู้อื่นได้ดีในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 42.4
          


ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.2 ระบุ เด็กไทยเคารพตนเองและผู้อื่น ในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้มีอยู่ร้อยละ 37.6 และส่วนใหญ่หรือร้อยละ 82.3 ระบุ เด็กไทยยึดมั่นในความถูกต้องในคุณธรรม จริยธรรม ในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่วันนี้ มีเพียงร้อยละ 33.1 เท่านั้น
          


และเมื่อประเมินความสุขของประชาชนต่อระบบการศึกษาไทย จากคะแนนเต็ม 10 คะแน พบว่า ค่าความสุขของประชาชนได้เพียง 5.33 คือ ผ่านแบบเฉียด เส้นกลางขึ้นมาเพียงนิดเดียวเท่านั้น 

 

 

พม.สงขลาพบน.ร.ออกกลางคันเพียบสาเหตุ"ชู้สาว-ท้อง-ยาเสพติด" 

 

รายงานข่าวจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในปี 2560 สถานการณ์เด็กและเยาวชนใน จ.สงขลา ทางด้านการศึกษาพบว่า มีจำนวนนักเรียนเข้าเรียนในระบบออกกลางคันเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 89 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากประสบปัญหาทุกด้าน เช่น ปัญหาการปรับตัว   ฐานะยากจน  

 

รายงานข่าวจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สงขลา ว่า ปีงบประมาณ 2560 พม.และบ้านพักเด็กฯให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคม 270 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 35 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 0-6 ปี ซึ่งกำพร้าบิดา-มารดา ประสบปัญหาเด็กในครอบครัวยากจน ประสบปัญหาถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว และประสบปัญหาเด็กมีปัญหาพฤติกรรม เช่น หนีเรียน ชู้สาว ยาเสพติด และก้าวร้าว