วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562 01:43 น.

การเมือง

มท.1บี้"พ่อเมือง-นายอำเภอ"เร่งปั๊ม"ไทยนิยม"

วันอังคาร ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561, 21.58 น.

มท.1บี้"พ่อเมือง-นายอำเภอ"เร่งปั๊ม"ไทยนิยม"

 

วันที่ 15 พ.ค.61 ที่กระทรวงมหาดไทย มีการประชุมมอบแนวทางการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนระดับตำบล/ชุมชน ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง อาทิ นายสุธี มากบุญรมช.มหาดไทย , นายฉัตรชัย พรหมเลิศปลัด มท. , นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัด มท. , ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
          


พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า กล่าวว่าโครงการไทยนิยมฯ ได้มีการลงพื้นที่ไปแล้ว 3ครั้ง โดยจะเริ่มครั้งที่ 4 วันที่ 16 พ.ค.นี้ที่ผ่านมาได้มีการรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนและขณะนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำแผนงาน/โครงการให้ตรงกับความต้องการของประชาชน เพื่อพัฒนาอาชีพยกระดับรายได้ของประชาชนให้เพิ่มขึ้นซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญของโครงการ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดังนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอจะต้องพิจารณาคัดกรองโครงการให้เหมาะสม เช่นหากเป็นโครงการประเภทโครงสร้างพื้นฐานควรเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากหรือเชื่อมโยงส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงคำนึงการมีส่วนร่วมโดยให้เชิญภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกลั่นกรองเสนอแนะ ให้ความเห็นในการจัดทำโครงการ

 

ด้าน นายบุญธรรม รองปลัด มท.กล่าวสรุปผลจากการลงพื้นที่ทั้ง 3ครั้ง ว่า ทำให้รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชนจำนวน 726,784 รายการปัจจุบันการลงพื้นที่ ครั้งที่ 3 ดำเนินการเสร็จแล้วกว่า 95%สำหรับการลงพื้นที่ ครั้งที่ 4 ของทีมขับเคลื่อนฯระดับตำบล/ชุมชนขอให้เพิ่มเติมประเด็นในการลงพื้นที่ ได้แก่ 1.ให้นำข้อมูลมาตรการเกี่ยวกับการส่งเสริมการปลูกข้าว
          


คุณภาพดีและมาตรการช่วยเหลือชาวนาอื่นๆ ของรัฐบาล เช่นการลดต้นทุนการผลิตไปประชาสัมพันธ์ และ 2.ให้ตอบแบบสอบถามความเข้มแข็งและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล ตามแบบที่สำนักงานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Area Based) ในด้านต่างๆ เพื่อให้รับทราบจุดเด่น จุดด้อย ศักยภาพ แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลรวมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนตามลำดับความสำคัญของปัญหาหรือความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นฐานข้อมูลต่อไป
          


ขณะที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า ในการพิจารณาคัดกรองโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนละ 200,000 บาทให้นายอำเภอร่วมกับภาคประชาสังคม ภาคการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) พิจารณาโครงการให้เกิดการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงและให้มีผู้ประสานงานระดับอำเภอเพื่อเพิ่มความรวดเร็วโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และปลัดจังหวัดกำกับดูแลด้วย