วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:26 น.

การเมือง

มท.1มั่นใจขยายไทยนิยมฯหมู่บ้าน 2 แสนถึงสิ้นปีชาวบ้านดีขึ้นยั่งยืน

วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561, 10.13 น.

มท.1มั่นใจขยายไทยนิยมฯหมู่บ้าน 2 แสนถึงสิ้นปีชาวบ้านดีขึ้นยั่งยืน


มท.1มั่นใจขยายเวลาโครงการไทยนิยมฯหมู่บ้าน 2 แสนถึงสิ้นปี ทำวิถีชีวิตชาวบ้านดีขึ้นยั่งยืน หลังชื่นชอบเพราะมีส่วนร่วมแท้จริง –แก้ปัญหาตรงเป้า
 


วันที่ 30 ส.ค.2561 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ได้มีการหารือเรื่องขยายเวลาในการดำเนินการโครงการไทยนิยมยั่งยืน ของทุกกระทรวงแล้ว โดยในส่วนกระทรวงมหาดไทย จะขอขยายเวลาการดำเนินการโครงการหมู่บ้านละ 200,000 บาท ให้ไปถึงสิ้นป61  โดยจะพิจารณาให้เป็นไปตามพร้อมของพื้นที่  ร่วมทั้งการการเปลี่ยนโครงการ รวมทั้งผลกระทบที่เกิดจากภัยธรรมชาติในช่วงที่ผ่านมา  เช่นน้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ หลังโครงการดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาไปแล้วในเดือนกรกฎาคม 2561
 


“เชื่อว่าการขยายเวลาออกไปจะทำให้ประชาชนสามารถเตรียมความพร้อมและแก้ปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยังสร้างรายได้ให้ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต น้อมนำศาสตร์พระราชา หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ โดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไปด้วย”พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวและว่า  

 

การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญ  ที่ผ่านมาชาวบ้านส่วนใหญ่ชื่นชอบ เพราะได้มีคณะกรรมการลงมารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  และนำข้อเสนอไปสู่การกำหนดแผนงาน และโครงการ และดำเนินการตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามหลักการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบยั่งยืน

หน้าแรก » การเมือง