วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 17:31 น.

การเมือง

"อธิบดีสถ."มุ่งเสริมสร้าง "สมาธิ จิตอาสา"เด็กอุทัยธานี

วันศุกร์ ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561, 18.48 น.

"อธิบดีสถ."มุ่งเสริมสร้าง "สมาธิ จิตอาสา"เด็กอุทัยธานี


"อธิบดีสถ."ลงพื้นที่อุทัยธานี ขยายโครงการ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" มุ่งเสริมสร้างสมาธิ ความสามัคคีกัน มีจิตอาสา แก่เด็ก

 

 

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561  เวลา 14.45 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น และการถ่ายทอดความรู้การสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่รับเกียรติจากอาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และคณะ มาร่วมบรรยายให้ความรู้ โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี นางเพชรรัตน์ เลิศรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุทัยธานีที่เข้าร่วม จำนวน 21 แห่ง มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองช่าง และครูผู้ดูแลเด็ก รวมจำนวน 95 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 

 

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 500 แห่ง แห่งละ 100,000 บาท เพื่อนำแนวทางของ "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ของนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ที่มีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ กิจกรรมต่างๆจะยึดธรรมชาติเป็นหลัก ใช้สวนป่าเป็นตัวสร้างคลื่นสมองให้พร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวน ให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีทั้ง 4 ด้าน เพราะการเล่นจะเสริมสร้างสมาธิให้แก่เด็ก เกิดความสามัคคีกัน ให้เด็กมีสังคมแห่งมิตรภาพ มีความเป็นจิตอาสา ซึ่งจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดี คือการได้เล่นในสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และที่บ้าน

 

วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดอุทัยธานีที่นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้มีความตั้งใจ มีความปรารถนาดีกับเด็กๆ ในจังหวัด โดยให้ใช้พื้นที่ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ มาส่งเสริมให้สร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ เพราะท่านมั่นใจว่าจะมีผลที่ดีต่อพัฒนาการของเด็กอย่างแน่นอน ก็ขอให้มั่นใจว่าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาจะเป็นประโยชน์ เด็กๆ จะได้สัมผัสถึงความรัก ได้รับการพัฒนาครบทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สมอง อารมณ์ จิตใจ พร้อมที่เรียนรู้และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ เป็นกำลังสำคัญที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ซึ่งการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคน บ่งบอกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในท้องถิ่น และทุกคนจะได้ข้อคิดในการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องจากการเล่นกับธรรมชาติรอบๆ ตัว 

 

"ก็ขอเชิญชวนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาสนามเด็กเล่นสร้างปัญญานี้ ให้ทั่วจังหวัดอุทัยธานีตามบริบทของพื้นที่ของตนเอง ตามภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในท้องถิ่นของตนเอง มาร่วมส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้ทุกคนในสังคม ร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี  ใช้กลไกของทุกคนในท้องถิ่นมาเป็นพลังขับเคลื่อนสิ่งที่ดีให้กับลูกหลานเรา เพราะพลังของการขับเคลื่อนเหล่านั้น จะสามารถเป็นแรงหนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ขยายวงของการพัฒนาการศึกษาของให้มีความยั่งยืนและกว้างไกลต่อไป" นายสุทธิพงษ์ กล่าว

หน้าแรก » การเมือง