วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 19:15 น.

การเมือง

ของขวัญวันเด็ก! สถ.จัดใหญ่แจกทุนการศึกษา นักเรียนยากจนอปท.ทั่วประเทศ

วันศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562, 10.20 น.

ของขวัญวันเด็ก! สถ.จัดใหญ่แจกทุนการศึกษา นักเรียนยากจนอปท.ทั่วประเทศ

 

ของขวัญวันเด็กจาก มท.! อธิบดี สถ. เผยระเบียบ มท. ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนด้อยโอกาสของ อปท.อยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

 


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถตั้งงบประมาณในการสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักเรียน โดยมีสาระสำคัญคือ อปท. อาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลัง และให้ อปท. ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ในหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ นั่นคือ รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสองจุดห้า แต่ไม่เกินสามล้านบาท และรายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาท ขึ้นไป ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสอง แต่ไม่เกินห้าล้านบาท

 


สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำขอดังกล่าวให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ

 


อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ทางด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาได้ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน สำหรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาได้ ตามระดับการศึกษา โดยระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละหนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน

 


“อย่างไรก็ดี ระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระเบียบฉบับนี้จะเป็นเหมือนของขวัญวันเด็ก ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้กับเด็กนักเรียน อปท. ที่ยากไร้ด้อยโอกาสทั่วประเทศให้ได้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษา และเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนั่นเอง” อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย