วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 00:13 น.

การเมือง

ประกาศแล้ว สถ.เปิดสอบ “ชำนาญการพิเศษ” หลายอัตรา

วันเสาร์ ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2562, 18.22 น.

 

ประกาศแล้ว สถ.เปิดสอบ “ชำนาญการพิเศษ” หลายอัตรา

 

ประกาศแล้ว... สถ. เปิดสอบ เลื่อนขึ้นตำแหน่ง “ชำนาญการพิเศษ” หลายอัตรา

 

วันที่ 12 มกราคม 2561 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ในตำแหน่ง 3 ตำแหน่ง คือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นิติกร และนักวิชาการเงินและบัญชี

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกนั้น จะต้องดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือเทียบเท่า กรณีเป็นข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี, มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งตามคุณวุฒิบุคคล และระดับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ดังนี้ ไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า, ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า และไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่า , ดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้ง หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่จะแต่งตั้งมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

 

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก จะพิจารณาจาก 2 องค์ประกอบ จำนวน 200 คะแนนเต็ม โดยมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 1 การประเมินความรู้ความสามารถทางวิชาการ (การประเมินความรู้ความสามารถทั่วไป และการประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และ องค์กรประกอบที่ 2 การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การประเมิน ผลงาน และการสัมภาษณ์ ทั้งจากผู้บังคับบัญชา จากการพิจารณาเค้าโครงเอกสารผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ข้อเสนอและแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ,ประวัติการรับราชการ)

 

“ผู้ที่มีสิทธิสอบคัดเลือกสามารถเข้าดูรายละเอียดของประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ได้ทาง www.dla.go.th หัวข้อ "หน่วยงานภายใน" หน่วยงาน "กองการเจ้าหน้าที่" เมนู "หนังสือราชการ" และเมนู "การคัดเลือกข้าราชการ" ได้อีกทางหนึ่งด้วย” อธิบดี สถ. กล่าว