วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:02 น.

การเมือง

ปชป.ตั้ง'เทอดพงษ์'เป็น ปธ.คกก. กำหนดหลักเกณฑ์เลือกหัวหน้าพรรค

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562, 17.35 น.

วันที่ 18 เม.ย.2562 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏฐ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และนายจุติ ไกรฤกษ์ รักษาการเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ แถลงหลังการประชุมกรรมการบริหารพรรคว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ 7 คน ประกอบด้วย นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ นายกนก วงศ์ตระหง่าน นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ นางสาวผ่องศรี ธารากุล นายราเมศร รัตนเชวง และนายสุธรรม ระหงส์ โดยมอบให้นายเทอดพงษ์ เป็นประธาน และนางเจิมมาศเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่กำหนดวันเวลาและหลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ และหากมีกรณีใดจำเป็นต้องยกเว้นข้อบังคับหรือปรับปรุงข้อบังคับพรรคให้นำความเห็นนั้นเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อพิจารณาอีกขั้นหนึ่ง ในวันที่ 23 เมษายน เวลา 14 นาฬิกา 

ส่วนจะมีการเปิดให้หยั่งเสียงสมาชิกพรรคเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะพิจารณา ทั้งนี้ยอมรับว่าในที่ประชุมมีผู้ให้ความเห็นส่วนหนึ่งให้ยกเลิกกระบวนการหยั่งเสียง แต่จะยุติอย่างไรเป็นหน้าที่คกก.พิจารณาก่อน จากนั้นเสนอให้ที่ประชุมกรรมการบริหาพรรคพิจารณา โดยข้อสรุปจะอยู่ที่การตัดสินใจของกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 23 เมษายน สำหรับกรอบเวลาในการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่สามารถดำเนินการได้ไม่เกินวันที่ 23 พฤษภาคม ซึ่งจะครบกำหนด 60 วันหลังนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคลาออก แต่จะมีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ในวันไหนยังบอกไม่ได้ สำหรับโหวตเตอร์ที่มีสิทธิเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่มี 19 กลุ่มตามข้อบังคับพรรค เช่น ส.ส.ใหม่ อดีตส.ส.ที่ยังเป็นสมาชิกพรรคอยู่ กก.บห.ชุดรักษาการ ตัวแทนจังหวัด สาขาพรรค อดีตรัฐมนตรีและสมาชิกอื่น ๆ

ทางด้านนายเทอดพง เปิดเผยภายหลังการประชุมว่าที่ประชุมหารือและกำหนดวันประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค โดยยึดการรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการร้อยละ 95 ของ กกต.ในวันที่ 9 พ.ค.เป็นหลัก ซึ่งตามข้อบังคับพรรคต้องบวกไปอีกห้าวันจึงกำหนดนัดประชุมใหญ่ในวันที่ 15 พ.ค.เพื่อเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค และจะให้ผู้เสนอตัวเป็นหัวหน้าพรรคแสดงวิสัยทัศน์คนละ 15 นาที  โดยไม่เปิดให้ที่ประชุมอภิปราย และทีประชุมวันนี้เห็นว่าควรงดเว้นข้อบังคับพรรคไม่ต้องทำการหยั่งเสียงเพราะมีข้อจำกัดเรื่องเวลา และเห็นว่าจะได้ไม่มีปัญหาความยุ่งยาก  ซึ่งจะนำข้อสรุปทั้งหมดเสนอต่อกรรมการบริหารพรรคในวันที่ 23 เมษายน

หน้าแรก » การเมือง