วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:29 น.

การเมือง

“อุเทน” ชู ม.272 ผ่าทางตันเปิดทาง “นายกฯคนนอก” ตั้งรัฐบาล

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562, 22.17 น.

'อุเทนแนะใช้ ม.272 ผ่าทางตัน
เปิดทาง'นายกฯคนนอก'ตั้ง รบ.

“อุเทน” แนะใช้ ม.272 แห่ง รธน. ผ่าทางตันจัดตั้งรัฐบาล เปิดทาง “คนนอก” เป็นนายกฯ เชื่อเป็นทางออกชาติพ้นวิกฤติเดดล็อก เชื่อแม้ยากแต่อยู่ง่ายและอยู่ยาว ช่วยบ้านเมืองสงบสุขแน่นอน

นายอุเทนชาติภิญโญ อดีตหัวหน้าพรรคคนไทย กล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลว่า ตนเคยบอกไว้ว่า รัฐบาลจากการเลือกตั้งครั้งนี้ยากที่จะตั้ง เพราะไม่มีพรรคการเมืองใดซีกฝ่ายไหนมีคะแนนจำนวนส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งมาเกินครึ่ง และด้วยรัฐธรรมนูญที่เขียนได้อย่างพิศดาร ในวาทกรรมที่ว่า ทุกคะแนนมีค่ามีความหมาย จึงมีพรรคการเมืองมากมายหลายพรรคส่งคนเข้าสมัคร คะแนนที่แต่ละคนได้ในแต่ละพรรคแตกย่อยกระจุยกระจายกว่า 20 พรรค จนเกิดความสับสนในการตีความนับคำนวณคะแนน

ขณะที่เป็นหน้าที่ของ กกต. แต่ กกต.ลอยตัวไม่ก็ตัดสินใจ กลับส่งเผือกร้อนนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญซึ่งส่วนตัวคิดว่า ไม่จำเป็นเพราะกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษรในรัฐธรรมนูญแล้ว ทำไมยังจะเอาความในกฎหมายลูกมาเป็นปัญหาอีก ในเมื่อกล้ารับตำแหน่ง มีหน้าที่ก็ต้องกล้าตัดสินใจ บนความโปร่งใส ชัดเจนตรงไปตรงมา แต่ที่ผ่านมา กกต.ทำให้เกิดความสับสนและเสียเวลามากขึ้น รัฐบาลที่ตั้งยากอยู่แล้วจะยิ่งยากและใช้เวลามากไป

ส่วนตัวขอยืนยันความคิดที่ว่า การเลือกนายกรัฐมนตรี ต้องทำตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญ คือ ตามมาตรา 159 ประกอบมาตรา 88 พิจารณาจากรายชื่อที่เสนอมาเท่านั้น ซึ่งสุดท้ายจะต้องทำตามที่มาตรา 159 วรรค 3 กำหนดคือการให้สมาชิกวุฒิสภา(สว.)มีส่วนร่วมโหวต ซึ่งไม่จำเป็นต้องโหวตลงให้ทั้ง 250 เสียงเลย เพราะเชื่อว่าการรับรองโดย ส.ส มีใกล้เคียง 250 เสียงอยู่แล้ว

นี่คือวิธีง่ายๆ ที่จะได้นายกรัฐมนตรีที่ชื่อพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา แต่โทษทีรัฐบาลนี้จะอยู่ยากอยู่ไม่นานหรอก พายุมรสุม กระหน่ำแน่นอนจากทั่วสารทิศ จึงขอแจ้งเตือนไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะถ้าเอางูเห่า มาร่วมอีกล่ะก้อ มันจะไม่ใช่ “ล้านแล้วจ้า” เหมือนหนังดอกดินสมัยก่อน แต่เป็น “...แล้วจ้า” แทน”

นายอุเทน กล่าวเสนอทางออกว่า ทางที่ดีขอให้พรรคพลังประชารัฐ และพรรคที่คิดจะเข้าร่วม เห็นแก่ชาติบ้านเมือง โดยเฉพาะพล.อ.ประยุทธ์ ควรแสดงสปิริตยื่นเจตนารมณ์ส่งความคิดไปยังทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ใช้รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เปิดทางออกให้ประเทศ ส่งไม้ให้คนอื่นมาเป็นตัวเลือกในรัฐสภานี้ แม้จะยาก แต่อยู่ง่าย อยู่ยาว บ้านเมืองจะสงบสุขและสันติแน่นอน

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 272 บัญญัติว่า “ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการตามมาตรา 159 เว้นแต่การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระทำในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกันจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภาขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลันและในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได้”