วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 05:23 น.

การเมือง

อพช.ติวเข้มคัดสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 62

วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562, 17.17 น.

อพช.ติวเข้มคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทยปี 2562 มุ่งหวังจัดระดับผลิตภัณฑ์สู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์  เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันทางธุรกิจ สร้างความเข้มแข็งชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 22 เม.ย.62 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) จัดประชุมโครงการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ประจำปี 2562 ( OTOP Product Champion) โดยนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อจัดระดับผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการจัดระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ ณ ห้องฟินิกซ์ อาคารอิมแพ็คเอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดระหว่างวันที่ 22-23 เม.ย.62 มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดจากทุกจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จังหวัดละ 2 คน , คณะกรรมการกำหนดกรอบแนวทางและหลักเกณฑ์การดำเนินการคัดสรรสุดยอด หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion: OPC) และคณะทำงานปฏิบัติหน้าที่ในการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ. 2562 (OTOP Product Champion : OPC) รวมทั้งสิ้น 207 คน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การดำเนินงานการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ปี พ.ศ.2562 (OTOP Product Champion: OPC )  ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิต ให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ ที่ดีขึ้น รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน มีแนวทางเสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  มั่งคั่ง ยั่งยืน ให้เห็นถึง อัตลักษณ์ ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาพื้นถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

“กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสินค้า OTOP และเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่จะทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีมาตรฐานในระดับสากล” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

ทั้งนี้การคัดสรรผลิตภัณฑ์ระดับจังหวัดจะมีขึ้นในระหว่างวันที่  21-23 พฤษภาคม 2562 เพื่อคัดสรรผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ส่งไปครรสรรคต่อในระดับประเทศ ในวันที่ 24 พฤษภาคม – วันที่ 2 มิถุนายน 2562 และจะประกาศผลรอบแรกในวันที่ 10 มิถุนายนนี้