วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562 03:34 น.

การเมือง

'ในหลวง'เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา

วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, 15.57 น.

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อเวลา 15.12 น. วันที่ 24 พ.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปทรงเปิดประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสแก่สมาชิกรัฐสภา ความว่า "บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์

ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน"

ในพิธีทรงเปิดประชุมรัฐสภา มีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) 250 คน และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) 498 คน คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สำหรับพิธีทรงเปิดประชุมรัฐสภาในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นครั้งแรกในรอบ 87 ปีภายหลังประเทศไทยมีการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

สำหรับการประชุมวุฒิสภานัดแรกจะเกิดขึ้นทันทีในเวลา 17.30 น.  วันเดียวกันนี้ ที่หอประชุมใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งถูกใช้เป็น "รัฐสภาชั่วคราว" โดยมีระเบียบวาระรับทราบพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้ง ส.ว. และให้สมาชิกวุฒิสภากล่าวปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นจะเข้าสู่ระเบียบวาระเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา จากนั้นวันที่ 25 พ.ค. เวลา 09.30 น. จะมีการประชุมสภานัดแรก เพื่อเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา