วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2562 16:37 น.

การเมือง

โปรดเกล้าฯ 'ประยุทธ์ จันทร์โอชา' เป็นนายกรัฐมนตรี

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 13.52 น.

วันที่ 11 มิ.ย.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้ลงมติ เมื่อวันที่5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

          
จึงแต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.
          
ประกาศ ณ วันที่ 9 มิ.ย. พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
          
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

 

 

หน้าแรก » การเมือง