วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 05:34 น.

การเมือง

'พปชร.'สานต่อ 12 นโยบายเร่งด่วน 'บัตรคนจน-เพิ่มเบี้ยคนแก่-พักหนี้'

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 12.43 น.

วันที่ 13 มิ.ย.2562  นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว “ดร.อุตตม สาวนายน” ว่า วันนี้ พรรคพลังประชารัฐจัดประชุมคณะทำงานจัดทำนโยบายรัฐบาล เพื่อรวบรวมนโยบายในส่วนของพรรคที่ได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนนำมาจัดทำเป็นร่างนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรค เป็นประธานคณะทำงาน รวมทั้งมีนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รองหัวหน้าพรรค และผู้มีประสบการณ์และกลุ่มคนรุ่นใหม่ของพรรค ได้พิจารณาจัดทำร่างเป็นกรอบนโยบาย

โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงสถานการณ์ของประเทศ ปัจจัยความเสี่ยง และหลักการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในช่วง 4 ปี การน้อมนำปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯมาเป็นหลักในการบริหารประเทศ การยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประชาชนไทยมีความมั่นคงบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับนโยบายเร่งด่วนในช่วงเวลา 1 ปีแรกของรัฐบาล จะต้องมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และจัดระบบสวัสดิการสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ประกอบด้วย

1.การสานต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2.นโยบายมารดาประชารัฐ

3.การจ่ายเงินอุดหนุนให้กับเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ 

4.การเข้าโอกาสทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนให้ได้เข้าเรียนตามศักยภาพทุกคน 

5.การปรับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ พร้อมกับปรับทักษะให้สามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

6.การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ครอบคลุมประชาชนทุกภาคส่วน

7.การยกระดับ อสม.ประจำหมู่บ้าน

8.ยกระดับระบบการแพทย์ทางไกล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงในทุกพื้นที่ 

9.การปรับปรุงระบบโครงสร้างอัตราภาษีและระบบการให้สินเชื่อทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนในการจัดหาที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ตามความพร้อมทางการเงิน 

10.การลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกร ด้วยการจัดให้มีระบบเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ และมาตรการเหมาะสมที่จะช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางวินัยการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว 

11.การให้ความสำคัญกับพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม และยางพารา 

12.การพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน

“นโยบายที่จัดทำนั้นจะต้องมีการนำเอานโยบายของพรรคร่วมรัฐบาลมาพิจารณาร่วมกัน โดยจะประสานขอนโยบายจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆ เพื่อนำมาผสานจัดทำเป็นนโยบายรัฐบาลในภาพรวมต่อไปเพื่อจัดทำเป็นนโยบายในกรอบใหญ่ โดยเน้นการดำเนินการที่สามารถทำจริง ทำได้ ทำทันที เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง”