วันพุธ ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563 14:35 น.

การเมือง

'กนกวรรณ'หนุนเปิดหลักสูตร ให้คนไทยเรียนรู้'กัญชา'อย่างเข้าใจ

วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 18.03 น.

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์' ในงานประชุมวิชาการมหกรรมสุขภาพอาเซียน (ASEAN Health Wisdom Conference 2019) ครั้งที่ 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ จังหวัดปราจีนบุรี 

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวแสดงความขอบคุณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่ได้ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมศึกษาเรื่องของกัญชาในทุกมิติ สอดคล้องกับการผลักดันนโยบายคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาล และในความเป็นจริงของสังคมไทย ก็มีการตื่นตัวและมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีเครือข่ายที่พบปะพูดคุยและรวมตัวกันในระดับชุมชนหลากหลายกลุ่ม ตลอดจนเป็นพืชเศรษฐกิจและใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในหลายประเทศ

ในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้จุดประกายความคิดเรื่อง การผลิตหลักสูตร “กัญชาพาเรียนวิทยาศาสตร์” เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ในทุกเพศทุกวัย ในทุกมิติของสังคม ที่สำคัญคือให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ที่ถูกต้อง โดยต้องรู้จริง รู้ลึก รู้ถึงประโยชน์ รู้ถึงโทษ ของกัญชาทุกมิติ ตามความเหมาะสมของช่วงอายุ ช่วงวัย และตามการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจะตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยเชิญทุกภาคส่วนเข้ามาร่วม เพื่อบูรณาการกัญชาในการเรียนวิทยาศาสตร์ ทั้งวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา รวมทั้งจะเชิญโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและเครือข่ายต่าง ๆ ในการเป็นฐานการเรียนรู้และให้ความรู้อย่างครบถ้วน ตั้งแต่การปลูก การเพาะพันธุ์ การสังเคราะห์ การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และที่สำคัญคือ โทษของกัญชาที่เกิดจากการใช้ผิดวิธี นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์วิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนคนไทยต่อไป

หน้าแรก » การเมือง