วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 14:18 น.

การเมือง

แม่บ้านมหาดไทยตอกย้ำเดินหน้าจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันพุธ ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562, 22.44 น.

สมาคมแม่บ้านมหาดไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 แถลงผลงาน ย้ำเดินหน้าสานต่อนโยบายจัดการขยะรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับจังหวัดสู่ความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยเป็นประธานการประชุม และมีประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด 76 จังหวัดพร้อมด้วยสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าร่วมการประชุม สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานของสมาคม ในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนกลาง และในส่วนของแม่บ้านมหาดไทยในจังหวัดต่างๆ รวมทั้งมีการจัดเสวนา ในหัวข้อเรื่อง “องค์กรที่ประสบความสำเร็จ ในการสร้างความผูกพันของบุคลกรต่อองค์กร" และในช่วงบ่าย มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การท่องเที่ยวหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด” บรรยายโดย นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเรื่อง “ความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดกับหอการค้าและภาคีเครือข่าย” บรรยายโดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เปิดเผยว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นอีกหนึ่งปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และนับวันจะทวีความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ให้ความสำคัญ และกำหนดเป็นนโยบายวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือร่วมใจ ในการร่วมกันรณรงค์เพื่อลดภาระ ที่จะเกิดขึ้นให้กับสังคม ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” มาตั้งแต่ปี 2561 เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม โดยวิธีการนำหลักการ 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) มาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะเน้นการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เน้นการทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนภายในบริเวณบ้าน จากนั้นจะได้ปุ๋ยที่เกิดเป็นปุ๋ยหมักนำกลับมาใช้กับแปลงผักผลไม้ในครัวเรือนและแปลงผักสวนครัว ที่ปลูกตามที่ว่างริมรั้ว ในกระถาง ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวเริ่มต้นที่บ้านพักนายกสมาคมฯ อุปนายกสมาคมฯ กรรมการบริหารสมาคมฯ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด กรรมการชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ชุมชนต่างๆ จนได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น และเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2562 (World Environment Day 2019) จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และเข้ารับประกาศเกียรติคุณ โครงการวิจัยประเมินและรับรองผลการบริหารจัดการขยะเศษอาหาร ตามแนวทางการทำถังขยะเปียกในการช่วยลดสภาวะโลกร้อนโดยเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จาก พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในงานสัมมนาและถอดบทเรียน “Success of Waste Separation–Change for good” หรือ “ความสำเร็จในการคัดแยกขยะ–เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

สำหรับในวันนี้ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้มีพิธีมอบรางวัล เข็มกลัด “เพชรดอกแก้ว” และเกียรติบัตรให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้อุทิศปฏิบัติตนในการขับเคลื่อนภารกิจของแม่บ้านมหาดไทยในการ "บำบัดทุกข์บำรุงสุข" ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 ท่าน ได้แก่ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จันแพร่ เชียงใหม่ ลำพูน ยโสธร จันทบุรี ลพบุรี บึงกาฬ เลย และ พิจิตร

ท้ายนี้ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้กล่าวย้ำว่า สำหรับนโยบาย “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” ทางสมาคมฯ จะยังคงเดินหน้าสานต่อนโยบายดังกล่าว พร้อมทั้ง เน้นการสร้างความตระหนักและจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และการสร้างพฤติกรรมในการคัดแยกขยะก่อนทิ้งที่ถูกต้อง เพื่อให้การบริหารจัดการขยะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ภารกิจอีกประการหนึ่ง คือ การสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก สอดรับนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

หน้าแรก » การเมือง