วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 19:42 น.

การเมือง

"ราชกิจจาฯ" ประกาศ 31 คนไทย แสดงความจำนง"สละสัญชาติ"

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 15.25 น.

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564  ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทยด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่าด้วยสัญชาติของประเทศนั้น ๆยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้ ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้วและได้แสดงความจำนงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติพ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 
          
และได้แสดงความจำนงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้องย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละ สัญชาติไทยตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จำนวน 31 ราย

หน้าแรก » การเมือง