วันจันทร์ ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 17:08 น.

การเมือง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศรายชื่อ อปท. รับจัดสรร "ซิโนฟาร์ม" ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564, 11.06 น.

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว จำนวน 53 หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 2 จำนวน 152,982 คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้

          
กลุ่มองค์กรการศึกษา
กลุ่มองค์กรการกุศล
กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
กลุ่มผู้พิการ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
พระ/นักบวช

สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป สามารถดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https:
          
ทั้งนี้ หน่วยงานราชการและ อปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง ให้นำส่งมาที่อีเมล [emailprotected] ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ตามประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป

 

หน้าแรก » การเมือง