วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 18:05 น.

การเมือง

"เฉลิมชัย"สั่งกรมส่งเสริมการเกษตร เดือนนี้เริ่มแจก "ฟ้าทะลายโจร" 5 แสนต้น

วันพฤหัสบดี ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2564, 12.15 น.

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564   นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ว่า หลักการในเรื่องนี้ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก ซึ่งเป็นการพัฒนาพืชสมุนไพร และเปิดโอกาสให้พืชสมุนไพรขยายออกสู่ตลาด และประชาชนมากยิ่งขึ้น เป็นนโยบายที่ตั้งต้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาและประสบผลสำเร็จ ในพืชสมุนไพรหลายชนิด เป็นการวางนโยบายเพื่อความยั่งยืนในเรื่องสมุนไพรทางเลือกในอนาคตด้วย

และสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 สมุนไพร“ฟ้าทะลายโจร”  เป็นพืชสมุนไพรที่กำลังเป็นที่สนใจของประชาชนอยู่ในขณะนี้  ซึ่งจะเป็นพืชสมุนไพรที่สามารถใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันได้ ช่วยลดความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในกรณีอาการยังไม่หนักได้ 

ขณะนี้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อนเลขาธิการพรรคในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายชัดให้กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานส่งเสริมการเกษตรด้านพืช ได้เร่งสนับสนุน ให้ความรู้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ปลูกพืชสมุนไพร เพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ในการเพาะปลูก เพราะจะทำให้มีวิธีการที่ถูกต้องได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีช่องทางการจำหน่ายด้วย

นายราเมศ กล่าวต่อว่า ดร.เฉลิมชัยได้มีนโยบายเรื่องส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้พืชสมุนไพรเป็นพืชทางเลือก อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 ที่นายเฉลิมชัย ได้มีการมอบพืชผักและสมุนไพร 7  ชนิดให้แก่เกษตรกรในปีที่ผ่านมา มีจำนวนรวมกว่า 3.7 ล้านต้น รวมถึงฟ้าทะลายโจรด้วย  เมื่อขณะนี้ความต้องการต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรของประชาชนมีเพิ่มมากขึ้น  จึงได้ให้กองขยายพันธุ์พืชนำเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจรมาเพาะขยายพันธุ์  เพื่อนำไปสู่โครงการผลิตต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรสนับสนุนการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ขณะนี้จะมีการดำเนินการผ่านศูนย์ขยายพันธุ์พืชรวม 10 ศูนย์ ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ตรัง นครราชสีมา นครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ พิษณุโลก มหาสารคาม ลำพูน สุพรรณบุรี และอุดรธานี และจะสามารถมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจรให้แก่เกษตรกรและประชาชนในสิ้นเดือนสิงหาคม 2564 นี้ กำหนดไว้ศูนย์ละ 50,000 ต้น รวมจำนวนทั้งหมด 500,000 ต้น ทั้งนี้และจะมีการเร่งขยายพื้นที่ออกไปให้ได้มากที่สุดคลอบคลุมทุกภูมิภาคทุกจังหวัด

นักข่าวร่วมโครงการ! "ปลูกฟ้าสู่บ้านวัด 1 แสนต้น ต้านโควิด-19"

ขณะเดียวกันตามที่ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาผู้แทนราษฎร และนายกสมาคมการบินนภารักษ์ เข้ากราบสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ) สมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เพื่อน้อมถวาย “ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร” จากโครงการ “ปลูกฟ้าสู่บ้านวัด 1 แสนต้น สู้โควิด-19” หรือ เรียกย่อๆ ว่าโครงการ “ปลูกฟ้า” เป็นโครงการถวายต้นกล้า “ฟ้าทะลายโจร” ให้กับ บ้าน-ชุมชน และวัด เพื่อนำไปขยายพันธุ์ นำไปสู่การนำฟ้าทะลายโจรต้นสดที่มีอยู่รอบตัว สามารถเด็ดใบนำไปรับประทานได้ทันทีเมื่อมีอาการติดเชื้อโควิด19 นั้น

 

ดร.มหาสำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจากดร.ณพลเดชและนักข่าวอาวุโสที่เคยประจำอยู่ที่รัฐสภา ก็จะนำไปปลูกเพื่อรับประทานใบสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ก็จะเก็บต้นที่ออกดอกตากแห้งบดเป็นผงใส่แคปซูลเก็บไว้รับประทานหากพาดติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีน 2 เข้มแล้วก็ตาม  นอกจากนี้ยินดีที่จะแจกพันธุ์และส่วนที่ใส่แคปซูลเก็บกับบุคคลอื่นต่อไป และปัจจุบันนี้ยังได้หาซื้อกระชายขาว ขิง ตระใคร้ เพื่อต้มน้ำดื่มหรืออบสมุนไพรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รวมถึงได้ปลูกผักกินเองและได้ปลูกผักสมุนไพรต้านโควิดในใจคนอีกด้วยแม้จะในพื้นที่แคบๆก็ตาม  เพราะถือหลักว่า ขาดเติมให้เต็ม เต็มให้รู้จักพอ พอให้รู้จักแบ่ง แบ่งต้องเป็นธรรม ตามที่พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส ได้กล่าวไว้ 

หน้าแรก » การเมือง