วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 12:32 น.

การเมือง

วันเลือกตั้งใครไม่ว่างอ่านเลย วิธีแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 11.46 น.

วันเลือกตั้งใครไม่ว่างอ่านเลย วิธีแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 สามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด

 

โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือเว็บไซต์  https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main ภายใน 7 วัน   ก่อนวันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่  15 - 21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง คือ ระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤษภาคม 2565

หน้าแรก » การเมือง