วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:20 น.

การเมือง

กกต. จัดปาฐกถาพิเศษการเลือกตั้งที่สุจริตฯ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ พตส. 12

วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 12.32 น.

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุฏนาฎ กรรมการการเลือกตั้ง  พร้อมด้วย รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้แก่ นายวีระ ยี่แพร นายเกรียงไกร พานดอกไม้ นายสมยศ อักษร และ นางสาวสุรณี ผลทวี ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกถา ในหัวข้อ “การเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมกับการพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส. 12) ซึ่งเป็นหนึ่งรายวิชาในหมวดที่ 5 “ประเด็นร่วมสมัย” โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีมุมมองที่ถูกต้องครบถ้วนรอบด้านในแง่มุมต่าง ๆ ของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยดำเนินการถ่ายทอดสด ผ่านระบบ Facebook Live ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ ห้องอบรม 704 ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อาคารรัฐประศาสนภักดี เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

หน้าแรก » การเมือง