วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 20:03 น.

ภูมิภาค

ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จชต. พร้อมยืนเคียงข้างปชช.ไทยพุทธ

วันพุธ ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 09.33 น.

 

 

ศอ.บต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จชต.
พร้อมยืนเคียงข้างปชช.ไทยพุทธ

 

ศอ.บต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จชต. พร้อมยืนเคียงข้างปชช.ไทยพุทธ เร่งแก้ไขปัญหาวัดร้าง ไม่มีพระสงฆ์ เพื่อไม่ให้รู้สึก เป็นพลเรือนชั้นที่ 2
              

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต.)  กล่าวว่า  จากการประชุมเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อส่งเสริมคุณภาพระบบการศึกษา ศาสนา ภาษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และเพื่อสนับสนุนองค์กรทางศาสนาทุกศาสนา ให้เป็นศูนย์กลางใน การปลูกฝังจริยธรรม แหล่งเรียนรู้ทางศาสนา รวมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นนโยบายที่ ศอ.บต.  สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รักษาราชการแทนเลขาธิการ ศอ.บต.  

 

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมเสนอปัญหา เพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในดินแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และต้องการให้พี่น้องชาวไทยพุทธมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งศอ.บต.และแม่ทัพภาคที่ 4 มีความต้องการดูแลพี่น้องประชาชน เติมเต็มสภาวะแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพลเรือน ในส่วนที่เคยร้องขอ และเสนอ แต่ไม่ได้รับการแก้ไข ศอ.บต.จะเร่งดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อไม่ให้พี่น้องไทยพุทธในพื้นรู้สึกเป็นพลเรือนชั้นที่ 2 และรู้สึกโดดเดี่ยว เนื่องจากเห็นความสูญเสียรายวัน ในส่วนของแม่ทัพภาคที่ 4 ก็จะดูแลเรื่องความมั่นคง ให้ความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ด้วย

หน้าแรก » ภูมิภาค