วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 06:30 น.

ภูมิภาค

วันเกียรติภูมิ “ลูกแม่รำเพย” ร.ร.เทพศิรินทร์

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562, 19.55 น.

วันเกียรติภูมิ “ลูกแม่รำเพย” ร.ร.เทพศิรินทร์
    

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 ที่ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 6 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ จัดงาน “วันเกียรติภูมิลูกแม่รำเพย” ในโอกาสนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ฯพณฯ ศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ  องคมนตรี เป็นประธานในพิธี  มีนายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ผวจ.สมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ มีนายบรรหาร เอี่ยมสอาด  ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ กล่าวรายงาน นอกจากนี้ได้มีการมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณแก่ผูประกอบคุณงามความดีและมีคุณูปการต่อโรงเรียนด้วย

 


     

อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2561  มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 420 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 400  คน ผู้ประกอบคุณงามความดีและมีคุณูปการต่อโรงเรียน มีผลงานดีเด่น จำนวน 112  คน โดยมีบุคคลและหน่วยงานองค์กรที่ให้การสนับสนุนโรงเรียน จำนวน 9 คน  ผู้อุทิศตนในการปฎิบัติหน้าที่จนครบวาระเกษียณอายุราชการ จำนวน 2 คน  ผู้บริหารและครูผู้มีผลงานระดับชาติ จำนวน 22 คน  รางวัลครูผู้รักและผูกพันองค์กร ประเภท 35 ปี จำนวน 1 คน รางวัลครูผู้รักและผูกพัน องค์กร ประเภท 15 ปี จำนวน 1 คน  รางวัลจรรยาบรรณครูดีเด่น จำนวน 3 คน  รางวัลลูกจ้างดีเด่น จำนวน 1 คน รางวัลผลการเรียนดีเด่น จำนวน 9 คน นักเรียนที่มีผลงานระดับชาติ จำนวน 58 คน และรางวัลเด็กดีศรีเทพศิรินทร์ จำนวน 6 คนด้วย.

 


 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค