วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562 02:03 น.

ภูมิภาค

ศรีสะเกษ ป.ป.ช.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562, 22.47 น.

 

เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ป.ป.ช. ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย น.ส.นันท์นภัส สืบสัมพันธ์ น.ส.วราภา แดงอินทวัฒน์ และนายสิทธิศักดิ์ โชติตันติโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เดินทางมาตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 โดยมี นายชาญชัย พลศรี ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำ จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 น.ส.รุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสำนักงาน ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอรายงานและตอบข้อซักถามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562

 


 

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2562 ที่ ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง ซึ่งเป็น ร.ร.ต้นแบบ ร.ร.สุจริตพระราชทาน และ ร.ร.บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ ซึ่งเป็น ร.ร.ที่มีการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 

 

นางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช. กล่าวว่า ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช.ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไปเมื่อวันที่ 14 มี.ค.62 ที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เข้าร่วมประชุม และที่ประชุมได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 รอบ 2 และในวันนี้ (25 มิ.ย.62) ตนและคณะ จึงได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร.ร.บ้านรุ่ง อ.น้ำเกลี้ยง และ ร.ร.บ้านดินดำเล่าเสนไต้ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ