วันจันทร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 07:59 น.

ภูมิภาค

อุดรธานี 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562, 22.57 น.

อุดรธานี 101 อาชีพเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี พัฒนาทักษะอาชีพจัดฝึกอบรมการทำขนมไทยโบราณแก่พ่อค้า แม่ค้า และผู้สนใจ เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ โครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

 


ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี  ตำบลบ้านจั่น  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  นายวันชัย  จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมพัฒนาทักษะ 101 เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมบรรยายสรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายฤทธิเดช  โคตรสาร  ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี  นางนุชนาถ  ปัญโญวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุดรธานี นางวาสนา ฤทธาภัย ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 4 (อุดรธานี)  ประชาชนที่ประกอบอาชีพทำขนมและอาหารขายในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้ารับการอบรม 22 คน

 

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พ.ศ. 2562 สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการน้อมนำหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและประเทศชาติเจริญกว้าหน้าตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ  สำหรับโครงการ 101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติฯในวันนี้เป็นการฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาการทำขนมไทยโบราณ ระยะเวลาในการฝึกอบรม 18 ชั่วโมง หรือ 3 วัน โดยเริ่มทำการอบรมตั้งแต่วันที่ 13-15 สิงหาคม 2562 วันละ 2 ชนิด  ซึ่งในวันนี้คณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำขนมบุหลันดั้นเมฆ  ขนมช่อผกากรอง ขนมหันตรา ที่ทำการฝึกมาให้ประธาน แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรมได้ชิม และให้คำแนะนำด้วย

 

 

ทางด้าน นายวันชัย จันทร์พร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ สร้างรายได้  ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆที่วิทยากรถ่ายทอดไปพัฒนาปรับใช้ และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมกับอาชีพหลักที่ทำอยู่เพื่อให้มีกำไรและรายได้มากขึ้นและพัฒนาเป็นสุดยอดพ่อค้าแม่ค้าขนมหวานต่อไป

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค