วันอังคาร ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 14:06 น.

ภูมิภาค

คณะกรรมการดันวัดพระมหาธาตุขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562, 17.56 น.
วันที่ 6 พ.ย. 62 ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมหารือ
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์ของวัด ,การจัดทำแผนการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุฯ และความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ตลอดทั้งการเดินหน้าเพื่อเร่งสร้างคุณค่า การมีส่วนร่วม และความภาคภูมิใจในโบราณสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ขณะที่ ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ การนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก กล่าวว่า ทางคณะกรรมการฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทำ “เอกสารฉบับสมบูรณ์ หรือNomination Dossier”แล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา จำนวน 9 บท และมีเอกสารประกอบหรือภาคผนวกอีก จำนวน 14 เล่ม โดยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการ จำนวน 3 ชุด ตามลำดับ คือ คณะกรรมการของกรมศิลปากร ,คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลก และคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณา ก่อนนำเสนอต่อองค์การยูเนสโก เพื่อรับการพิจารณาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

หน้าแรก » ภูมิภาค