วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 05:25 น.

ภูมิภาค

นายกสมาคมผู้ปลูกลำไยสระแก้วเข้าชี้แจงกมธ.กิจการชายแดนฯ

วันอาทิตย์ ที่ 02 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 20.42 น.
วันที่ 2 ก.พ. 63 ร.อ.ทองวรา มากสาคร นายกสมาคมผู้ปลูกลำไยสระแก้ว กล่าวว่า ได้เข้าไปชี้แจงปัญหาของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยจังหวัดสระแก้ว ตามหนังสือเชิญของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนฯ เนื่องจากเกษตรกรสระแก้ว ทั้ง วังสมบูรณ์ คลองหาด วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ เมือง ฯลฯ ล้วนเป็นเกษตรกรที่มีพื้นที่การเกษตรอยู่ในจังหวัดที่ติดชายแดนกัมพูชาทั้งสิ้น ด้วย คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์ พญาไท กทม. 10400 ด้วยคณะอนุกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐและกิจการชายแดนไทย ในคณะกรรมาธิการ ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร จะมีการประชุมพิจารณาศึกษากิจการชายแดนที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงาน ตามอำนาจหน้าที่และปัญหาอุปสรรค อันนำไปสู่การร่วมกันแสวงหาแนวทาง มาตรการเพื่อดำเนินการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ เป็นไปด้วยความรอบคอบ ได้รับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วน คณะกรรมาธิการจึงมีความประสงค์ขอเชิญ ท่านหรือผู้แทนระดับผู้บริหารไปร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 304 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา เพื่อให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับการจัดการด้านกิจการชายแดนที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติของหน่วยงาน พร้อมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวน 30 ชุด ดังนี้ 1.ปัญหาการดำเนินงานตามโครงการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : 0ss ) ของกรมการจัดหางาน ข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ได้รับรายงานให้กับที่ประชุมทราบว่า พื้นที่ปลูกลำไย ประมาณ 40,000-45,000 ไร่ มีการส่งเสริมให้ปลูกที่จังหวัดสระแก้ว ประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมา ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ1,500 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนใหญ่เป็นลำไยพันธุ์ อีดอ มูลค่าการขายโดนรวม ไม่น้อยกว่า 1,500 ล้านบาท/ปี (ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดสระแก้ว)
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นข้อสรุปที่นำเสนอต่อคณะกรรมาธิการของ ร.อ.ทองวรา มากสาคร นายกสมาคมผู้ปลูกลำไยสระแก้วว่า1. สระแก้วขาดแคลน แรงงานมีฝีมือในการจัดเก็บแรงงานเก็บลำไย เพราะเป็นแรงงานเฉพาะฤดูกาล ที่มาพร้อมกับผู้ประกอบการล้งรับซื้อลำไยจากจังหวัดจันทบุรี ถ้าเข้ามาในพื้นที่สระแก้ว จะถูกจับกุมเนื่องจากไม่สามารถข้ามเขตเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ 2. ผลจากการจับกุม เพราะมีกฎหมายตาม พรบ.ตรวจคนเข้าเมืองปี 22 จึงมีการเรียกปรับจับกุม ตั้งบนดินและใต้ดิน จาก จนท.บางคน บางพวก ทำให้เกิดความเสียหายต่อการเก็บลำไยซึ่งมีฤดูการเก็บเกี่ยวประมาณ 4เดือนเท่านั้นรวมทั้งค่าเบี้ยบ้ายรายทาง เป็นภาระที่ ผู้รับซื้อ มักจะมาหักราคาจากเกษตรกรจึงทำให้ไม่ได้ราคาที่เป็นธรรม 3.จังหวัดสระแก้ว มีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ เกือบทั้งจังหวัด มีผลทำให้ ล้งผู้รับซื้อไม่มาตั้งฐานรับซื้อในจังหวัดสระแก้ว ทำให้ต้องเดินทางจากจันทบุรีแบบมาเช้าเย็นกลับ จนเกิดกระบวนการเรียกรับเบี้ยบ้ายรายทางข้างต้น 
 
4.จังหวัดจันทบุรี มีกระบวนการบริหารจัดแรงงาน ที่อำนวยความสะดวกและดูแลแรงงานลำไยอย่างไรไม่ทราบ ทำให้แรงงานฝีมือเหล่านี้ ไม่นิยมเดินทางเข้ามาทางด่านคลองลึกและเขาดิน ซึ่งทำให้ยิ่งตอกย้ำให้ปัญหาแรงงานและกาหนดราคาลำไยเพิ่มมากขึ้นไปอีกถามว่าข้อเสนอที่ต้องการให้กรรมาธิการ ฯช่วยติดตามแก้ไข คือ แก้ไขระเบียบ. โดยหน่วยจัดหางาน กรมแรงงาน เป็นหน่วยงานหลักในการประสานช่วยปรับปรุงให้เฉพาะแรงงานภาคการเกษตรโดยเฉพาะ พืชตามฤดูกาล เช่น. ลำไย อ้อย ข้าว มันสำประหลังสามารถข้ามไปในจังหวัดที่ติดต่อกันได้โดยไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งในเบื้องต้น ทางผู้แทนจัดหางาน รับปากว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด ท้ายนี้ขอ เปิดเผย รายชื่อหน่วยงานที่คัดค้านคำร้องเรียนมาตลอดคือ สภาความมั่นคง และ สภาพัฒน์ ตัวดี ที่อ้างอิงปัญหาความมั่นคงตลอดมา ทั้งๆที่ทุกวันนี้ เขมรเข้าไปเต็มบ้านเมืองมานานแล้ว อย่างไรก็ตาม หากมีข้อมูลอะไร ที่ขาดตกบกพร่องต้องขออภัย ความจริงลำไยยังมีปัญหาอีกมากมาย แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องเวลา และไม่ต้องการเสนอการแก้ปัญหาให้สับสน จึงนำเสนอในเรื่องแรงงานข้ามเขตจังหวัด เป็นประเด็นหลักก่อน และขอให้กรรมาธิการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของชาวลำไยต่อไป