วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 16:44 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯตราด MOU 13 หน่วยงานหลัก จัดงานปลอดเหล้ายกจังหวัด

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 20.39 น.
เวลา 13.00 น. วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ซึ่งกิจกรรมจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดตราด จัดขึ้นเนื่องในวันครบรอบพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี2551 ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เจ้าคณะจังหวัดตราด โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติคนหัวใจเพชร
 
นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด กล่าวว่า การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นนโยบายสำคัญนับว่าเป็นปัญหาระดับชาติและเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องช่วยกันแก้ไข เพื่อลดปัญหาและผลกระทบด้านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนช่วยป้องกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกล ไม่ให้เข้าถึงได้โดยง่าย รู้เท่าทัน รู้จักปฏิเสธเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดตราด มีนโยบายให้เสริมสร้างความเข้าใจในพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเกิดการบังคับใช้ตามกฏหมาย หวังให้การจัดกิจกรรมรวมทั้งงานเลี้ยง และงานรื่นเริงต่างๆ โดยเฉพาะบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เจ้าหน้าที่การปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในสายงายที่ต้องร่วมปฏิบัติให้เกิดการบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง ของบุคลากรทางภาครัฐ และท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงผู้นำชุมชนต่างๆ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ให้เหมาะสมกับจรรยาบรรณในหน้าที่นั้นด้วย
 
นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าอาสาพัฒนาจังหวัดตราด เปิดเผยว่า ปี 2553 จังหวัดตราดได้มีการประกาศควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในเทศกาลงานบุณประเพณีต่างๆ โดยทางจังหวัดตราดประกาศให้เป็นงานบุญประเพณีปลอดเหล้าไปแล้ว และเนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นครบรอบพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 เครือข่ายงดเหล้าร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด จึงมีแนวคิดในการจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่ราชการและสวนสาธารณะที่อยู่ในกำกับดูแลของจังหวัดตราดให้ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย จึงได้กำหนดให้มีพิธีลงนามเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้ เกิดความเข้าใจในข้อกำหนดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551
 
กิจกรรมในครั้งนี้ จะสามารถช่วยให้เกิดการทำความเข้าใจในบทบาทหน้ารวมถึงการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งเครือข่ายภาคประชาสังคมได้มีความตื่นตัวมากขึ้นในการเข้ามาร่วมเป็นหน่วยเฝ้าระวัง เพื่อการป้องปรามการกระทำผิด พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี 2551 เพื่อลดผลกระทบในครอบครัว ตลอดจนทางด้านสังคม เศรฐกิจ สำหรับประชาชนในพื้นที่ลดปัญหาการสูญเสียต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างพื้นที่ดีดี สร้างสิ่งแวดล้อมดีๆ และเกิดเป็นสังคมดี เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดตราดเกิดความพึงพอใจ การท่องเที่ยวก็จะมีความปลอดภัย ทำให้เศรฐกิจในจังหวัดจะดียิ่งขึ้น

หน้าแรก » ภูมิภาค