วันพุธ ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 13:06 น.

ภูมิภาค

ส่งรักส่งใจ สุโขทัยปลอดขยะเปียก

วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 20.50 น.


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายพลูทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม ส่งรัก ส่งใจ สุโขทัยปลอดขยะเปียก 100 % ณ บริเวณวงเวียนหอนาฬิกา จังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชหาร ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกาศให้จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะเปียก โดยนายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำหน่วยงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 91 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย เพื่อประกาศเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียกร้อยเปอร์เซ็นต์  กิจกรรมนอกจากจะเดินขบวนแห่ผลการบริหารจัดการขยะเปียกของอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 3 สาย ประกอบไปด้วยสายที่ 1 หน้าวัดไทยชุมพล เป็นขบวนของอำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอสวรรคโลก อำเภอศรีนคร สายที่ 2 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุโขทัย เป็นขบวนของอำเภอเมืองสุโขทัย อำเภอกงไกรลาศ อำเภอศรีสำโรง และสายที่ 3 หน้าธนาคารกสิกรไทย เป็นขบวนของอำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ อำเภอทุ่งเสลี่ยม เดินขบวนไปสิ้นสุดบริเวณวงเวียนหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

 


ซึ่งการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันก่อให้เกิดขยะเปียกที่เกิดตามครัวเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด เป็นขยะที่มักถูกมองข้ามทั้งที่ก่อให้เกิดปัญหาแหล่งเพาะเชื้อโรค  ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบของขยะเปียก และประโยชน์ที่จะได้รับหากมีการบริหารจัดการที่ถูกหลักวิชาการ สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ขยะเปียกสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยสำหรับใส่ต้นไม้ พืชผัก ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อีกทางหนึ่ง

 

 


จังหวัดสุโขทัยจึงจัดทำโครงการ “จังหวัดสุโขทัยปลอดขยะขึ้น และจัดกิจกรรมรณรงค์ประกาศให้จังหวัดสุโขทัยเป็นจังหวัดปลอดขยะเปียก โดยจัดให้มีขบวนแห่ผลงานการบริกชหารจัดการขยะเปียกของอำเภอทั้ง 9 อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดสุโขทัยที่มีส่วนร่วมกับโครงการครั้งนี้

 

 

 

หน้าแรก » ภูมิภาค