วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 18:32 น.

ภูมิภาค

"ยอดยิ่ง"ปธ.สันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจง! ปชช.รู้ยังรัฐให้ค่าขยายเขต ไฟฟ้า ประปา รายละ 75,000 บาท

วันเสาร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 20.41 น.

คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่ 2 พ. ศ. 2561-2565 เป็นวงเงินงบประมาณจำนวน 6,565 ล้านบาท เพื่อบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานโดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายละ 75,000 บาท
   

เมื่อวันที่ 15 ก.พ ที่ชั้น 3 ห้องทำงาน นายกเทศมนตรีเมืองศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น  ดร.ยอดยิ่ง จันทนพิมพ์ นายกเทศมนตรีเมืองศิลา( ประธานสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ )ได้ชี้แจงผลการพิจารณาและความเห็นของอนุกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาศึกษาการขยายเขตไฟฟ้า และประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ต่อสื่อมวลชน ใจความหนังสือมีดังนี้


ด่วนที่สุดที่ 0018.14/380


คณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร ถนนประดิพัทธ์พญาไท กทม. 10400
ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

 

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาและความเห็นของอนุกรรมาธิการ
เรียน  นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือกรรมาธิการกิจการศาล ด่วนที่สุดที่ 0018.14/1773 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562
   
ตามหนังสือที่อ้างถึงคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎรได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของศาล องค์กรอัยการ และรัฐวิสาหกิจ ในวันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เพื่อพิจารณาศึกษาการขยายเขตไฟฟ้าและประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
   
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วพบว่า การยื่นขอขยายเขตไฟฟ้าและประปาของประชาชนในเขตพื้นที่ห่างไกลประชาชนจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่สูงมาก ประกอบกับเมื่อประชาชนได้ยื่นคำร้องขอขยายเขตไฟฟ้าหรือประปาต่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กปภ.)หรือการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)แล้วแต่กรณี หน่วยงานทั้ง 2 แห่งดังกล่าวจะแจ้งให้ประชาชนยื่นคำร้องขอต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เพื่อดำเนินการขอขยายเขตไฟฟ้าหรือประปา ต่อ(กปภ.)หรือ( กฟผ.)แทน โดยที่องค์กรส่วนท้องถิ่นจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหรือประปา ให้แก่ กฟภ.หรือ กปภ.
   

นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการยังได้รับเรื่องร้องเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งว่าการตั้งงบประมาณอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าหรือประปาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้แก่กฟผ.และกปภ.นั้นส่งผลกระทบต่อสถานะทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่อข้อพิจารณาดังกล่าวข้างต้น คณะอนุกรรมาธิการมีความเห็นดังนี้

1. กฟภ.และกปภ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีภารกิจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน และยังสามารถจัดเก็บรายได้จากการให้บริการ โดยมีผลประกอบการมากเพียงพอที่จะจัดบริการให้แก่ประชาชนได้ในทุกพื้นที่ โดยไม่จำเป็นต้องไปขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2. โดยที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่ 2 พ. ศ. 2561-2565 เป็นวงเงินงบประมาณจำนวน 6,565 ล้านบาท โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการขยายเขตไฟฟ้าให้แก่ประชาชนผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายละ 75,000 บาท ซึ่งหาก กฟผ.ประมาณค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้าแล้วเกิน 75,000 บาท ประชาชนผู้ขอจึงจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ในการ ดำเนินการ เฉพาะส่วนที่เกินจำนวนเงินดังกล่าว ดังนั้น กฟภ. จึงไม่มี ความจำเป็นจะต้องขอรับเงินงบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ กฟภ.ควรดำเนินการประชาสัมพันธ์รายละเอียดของโครงการขยายเขตไฟฟ้าดังกล่าวให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง 3. ควรมีการดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างกัน ระหว่างกปภ.กับเอกชน ผู้รับเหมาโครงการวางท่อส่งน้ำ เพื่อให้เอกชนต้องดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนซึ่งได้ขุดเพื่อวางท่อส่งน้ำประปาให้กลับคืนสู่สภาพดีดังเดิมก่อนการรับมอบงาน รวมทั้งคนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าของพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานงวดสุดท้ายด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้ถนนและลดงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการซ่อมแซมถนน

 
ในการนี้คณะกรรมาธิการขอให้ท่านได้โปรดมีหนังสือแจ้งความเห็นของคณะอนุกรรมการที่การดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงนายกเทศมนตรีทุกแห่งด้วยจะขอขอบพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอแสดงความนับถือ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการและวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุน.

หน้าแรก » ภูมิภาค