วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563 17:25 น.

ภูมิภาค

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จัดฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563, 19.23 น.
ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)   ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 วัน 3 คืน   เพื่อให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความเข้าใจในการดำรงชีวิต   สามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน  เพื่อให้กลุ่มราษฎร ชุมชน หรือ  หมู่บ้านที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับพระราชทานธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้เกิดขวัญและกำลังใจ ในการที่จะพิทักษ์ปกป้องผืนป่า โดยมีราษฎรจากหมู่ที่ 1-12 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  จำนวน 120 คน  เข้ารับการฝึกอบรม
 
นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) กล่าวว่า โครงการ รสทป. เป็นโครงการที่ร่วมดำเนินการจัดทำโดยกองทัพภาค กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่มีพระราชประสงค์เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่า มาเป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนได้ และเมื่อมีการจัดตั้งองค์กรในการดูแลรักษาป่าไม้อย่างได้ผล จะได้รับการพิจารณาให้เข้ารับพระ ราชทาน “ธงพิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”
 
ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.) ท้องที่ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดพระราชปณิธานและความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ราษฎรมีความเข้าใจ ร่วมกันดูแลป่าไม้เพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เพื่อให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในระบบนิเวศวิทยา และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกวิธี เห็นความสำคัญของป่าไม้ ลดการลักลอบตัดต้นไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น โดยจัดตั้งเป็นองค์กร รสทป. ในการพิทักษ์ป่าไม้ ให้ราษฎรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในกฎหมายป่าไม้ สร้างความเข้าใจให้แก่ราษฎรในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 

หน้าแรก » ภูมิภาค