วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 07:12 น.

ภูมิภาค

กระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข ให้เมืองพัทยา จำนวน 10 ตู้

วันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 18.21 น.
วันที่ 22 พ.ค 63 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม มอบตู้กับข้าวปันสุข กระทรวงวัฒนธรรม จำนวน 10 ตู้ ให้กับเมืองพัทยา โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รับมอบ พร้อมกันนี้นายรณกิจ เอกะสิงห์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา ร่วมรับมอบในครั้งนี้ 
 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ทำให้มีองค์กรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมแรงร่วมใจกัน ต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เครื่องอุปโภค บริโภค รวมทั้งสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว 
 
สำหรับกิจกรรม“ ปันสุข" มีแนวคิดการแบ่งปันสิ่งที่มีให้แก่กัน โดยการนำตู้ปันสุขไปตั้งตามจุดต่างๆและเปิดโห้ "ผู้ให้” และ“ ผู้รับ” ได้แบ่งปันส่งต่อความห่วงใยกัน เพียงเป็นผู้หยิบสิ่งของเข้าไปใส่หรือหยิบออกมา แต่จำเป็นเพื่อนำไปดำรงชีพในช่วงวิกฤตนี้ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักความสามัคคีระหว่างกันและเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมการเผื่อแผ่แบ่งปันความรักความสามัคคี
 
นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เมืองพัทยามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับมอบ“ ตู้กับข้าวปันสุข” จากกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อส่งมอบให้กับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยาจำนวน 10 ตู้ ซึ่งปันสุขนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิเวิร์คพอยท์ และธนาคารกสิกรไทยจํากัด (มหาชน) และนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ​ อาทิ บริษัท ฟู๊ดแลนด์ จำกัด บริษัท ไชน่าไทยทัวร์ จำกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ในนามของพี่น้องประชาชนชาวเมืองพัทยา จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและมอบสิ่งของเพื่อเติมในการปันสุขในครั้งนี้...

หน้าแรก » ภูมิภาค