วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10:04 น.

ภูมิภาค

เด็กกศน.พังงาเตรียมเรียนวิชากัญชาและกัญชง ปีการศึกษา63

วันอังคาร ที่ 02 มิถุนายน พ.ศ. 2563, 20.16 น.

ที่ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา อ.เมืองพังงา นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆและผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งสำนักงาน กศน.พังงาได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา  รายการงบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 การดำเนินโครงการครอบครัว TO BE สีขาว กศน.พังงา โครงการปลูกผักสวนครัว และขอแจ้งย้ายสถานปฏิบัติงานไปอยู่ที่สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาพังงา เป็นการชั่วคราว เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารสถานที่ จากนั้นที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบจัดพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับสถานศึกษาในปีการศึกษา2563 หลักสูตรกัญชาและกัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด และหลักสูตรTO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
     

นางบุษบา ณะแก้ว ผอ.กศน.จังหวัดพังงา เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก สำนักงานส่งเสริมกาศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยได้จัดทำหลักสูตรรายวิชาเลือกกัญชาและกัญชงเพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด "รหัสวิชา ทช 33098" โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่นักศึกษา กศน.ได้ตระหนักรู้ถึงโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงอย่างถูกต้อง สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยจะเริ่มสอนครั้งแรกในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีทั้งหมด จำนวน 120 ชั่วโมง
     

ในส่วนของหลักสูตร TO BE NUMBER ONE "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" นั้น สืบเนื่องจากปัญหา "ยาเสพติด ในปัจจุบันเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะปัญหายาเสพติด ที่มีการระบาดในทุกพื้นที่ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ ยังถือเป็นกลุ่มที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูงเนื่องจากเป็นวัยที่ต้องการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ แต่ยังขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีพอ รวมทั้งต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังง ได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. และภาคีเครือข่าย พัฒนาหลักสูตร และชุดวิชา TO BE NUMBER ONE "เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2563

หน้าแรก » ภูมิภาค