วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563 19:39 น.

ภูมิภาค

มทบ.23 จัดโครงการทหารพันธุ์ดี สร้างแรงจูงใจอาชีพด้านการเกษตร

วันเสาร์ ที่ 01 สิงหาคม พ.ศ. 2563, 12.18 น.
เมื่อเวลา 10.00 น วันที่ 1 สิงหาคม ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 พ.อ.ชัชวัสส์ เหมือนอินทร์ หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 23 ผู้รับผิดชอบและวิทยากรโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 (มทบ.23) ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โครงการทหารพันธุ์ดี และศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 กับคณะศึกษาดูงานจากชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นเยาวชน จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน
   
พ.อ.ชัชวัสส์ หัวหน้ากองส่งกำลังบำรุง มณฑลทหารบกที่ 23 กล่าวว่าเโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจอาชีพด้านการเกษตร ให้กับผู้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานโครงการ “ทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 ” ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่ 23 โดยมีกำลังพลทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 23 เป็นวิทยากรสาธิต ให้ความรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละสถานี เพื่อเป็นการขยายผลแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร สร้างเครือข่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปขยายผลการดำเนินงานให้กับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถปรับใช้ในการดำเนินชีวิต New normal ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างพอเพียง และยั่งยืนตลอดไป

หน้าแรก » ภูมิภาค