วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563 00:46 น.

ภูมิภาค

ทสภ.จัดโครงการ "AOT พี่อาสา" ให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้น

วันพุธ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2563, 19.15 น.
เมื่อวันที่ 16 ก.ย.63 นางอโนชา พลินสุต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ผู้แทน ทสภ. เป็นประธาน เปิดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2563 ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดพลมานีย์ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ มีนายก้องเกียรติ ก้อนนาค ผู้อำนวยฝ่ายดับเพลิงและกู้ภัย ทสภ. และ ผู้บริหารโรงเรียนวัดพลมานีย์เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการด้วย
 
โครงการ “AOT พี่อาสา” เป็นโครงการที่ ทสภ. จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยแก่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนในชุมชนรอบ ทสภ. เป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 2553 สำหรับในปี 2563 นี้ ทสภ. ได้จัดให้ความรู้ดังกล่าวแก่เด็กนักเรียนวัดพลมานีย์ จำนวน 120 คน และประชาชนในชุมชนวัดพลมานีย์จำนวน 10 คน รวม 130 คน และเนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทสภ. จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ตามนโยบายของภาครัฐ เช่น การวัดไข้ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน การสวมใส่หน้ากากผ้าหรื หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ รวมทั้งการรักษาระยะห่างในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ โดยได้มีการแบ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็น 3 กลุ่ม และแบ่งการปฏิบัติเป็น 3 ฐาน ประกอบด้วยฐานฉีดดับเพลิง ฐานก๊าซ และฐานไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้และทดลองใช้อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน
 
นอกจากการให้ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติด้านการดับเพลิงเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว ทสภ. ยังได้มอบเครื่องดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ให้แก่โรงเรียนวัดพลมานีย์ และชุมชนโรงเรียนวัดพลมานีย์ รวม 10 ถัง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงภายในโรงเรียนและชุมชนด้วย
 
ทั้งนี้ การจัดโครงการ “AOT พี่อาสา” ประจำปี 2563 ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานที่ ทสภ. ให้ความสำคัญและมุ่งพัฒนาการให้บริการควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้แนวคิด การเป็นสนามบินที่เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชน (Corporate Citizenship Airport) โดย ทสภ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการดับเพลิงเบื้องต้นตามโครงการ “AOT พี่อาสา” แก่เด็กและเยาวชนรวมทั้งประชาชนในชุมชนมาตั้งแต่ปี 2553 รวม 11 ปี โดยมีผู้เข้าการอบรมแล้วรวมทั้งสิ้น 1,300 คน