วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 05:32 น.

ภูมิภาค

"บิ๊กป้อม" ลงพื้นที่ยะลา ติดตามงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันเสาร์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 17.51 น.
วันที่ 17 ต.ค.63 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านพัฒนาได้เดินทางไปยัง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อตรวจและติดตามงานด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคการทำงานต่าง ๆ ของหน่วยในพื้นที่ โดยมีพลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปความก้าวหน้าการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และนำเสนอวาระพิเศษการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จากนั้น พลโท เกรียงไกร  ศรีรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 บรรยายสรุปการรักษาความมั่นคงภายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การตรวจและติดตามงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับทราบงานนโยบายของรัฐบาล ที่นำไปปฏิบัติในพื้นที่จนเกิดเป็นผลสำเร็จหลายโครงการที่สามารถสร้างคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนได้เป็นอย่างมาก อย่างเช่น การพัฒนาเศรษฐกิ รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ศอ.บต. ร่วมกับส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่าน โครงการต่าง ๆเป็นจำนวนมาก ได้แก่ โครงการปลูกพีชศรษฐกิจร่วมกับแปลงเกษตรเดิม เช่น ส่งเสริมการปลูกไผ่ ปลูกไม้เศรษฐกิตามมติคณะรัฐมนตรี ปลูกพืชกาแฟ พืชอัตลักษณ์ งานปศุสัตว์ที่สำคัญในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงในพื้นที่ชายฝั่ง ยกระดับจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็น "เมืองปูทะเลโลก" ให้ได้จริง รวมทั้ง การวางแผนและประสานแผนร่วมกับภาคเอกชนที่ประสงค์จะลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างงาน สร้างรายได้และการใช้ผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ให้ได้มากที่สุด
 
นอกจากนี้ ยังจะได้มีการเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิในพื้นที่ อาทิ การปรับพื้นที่สถานีรถไฟในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นสถานีเพื่อการขนส่งสินค้าพร้อมกับการจัดรถไฟขนส่งเพื่อบริการด้านการขนส่งแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับ การเร่งรัดก่อสร้างท่าเรือขนส่งตามแผนของรัฐบาลเพื่อให้ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในระดับอนุภูมิภาคเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ ต่อไป