วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 06:27 น.

ภูมิภาค

ผู้ว่าฯตาก ยกการ์ดสูง สั่งปิดด่าน ไทย-พม่า แห่งที่ 2 หลังพบติดเชื้อโควิด 5 ราย

วันอาทิตย์ ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 20.08 น.
เมื่อวันที่ 18  ตุลาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2754 /2563 เรื่องการระงับการนำเข้า- ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวร และช่องทางอื่นๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดตากเป็นการชั่วคราว
 
ตามคำสั่งจังหวัดตาก ที่  684 /2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563และคำสั่งจังหวัดตาก ที่686 /2563 ลงวันที่21มีนาคม 2563 จังหวัดตากระงับเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตากยกเว้น การนำเข้า –ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดน  สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1661 /2563 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 และคำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2500  /2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ได้ผ่อนผันให้ช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามแดน 33 ช่องทางนั้น
 
เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ในสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาเป็นไปอย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง มีรายงานข้อมูลจากการสุ่มตรวจหาเชื้อเชิงรุกในกลุ่มพนักงานขับรถและพนักงานประจำรถที่เข้ามาขนส่งสินค้าในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และในย่านชุมชนต่างๆ ซึ่งตรวจพบพนักงานขับรถติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) จำนวน 3ราย และบุคคลที่อาศัยในย่านมาดีนะ ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 )  จำนวน 5 ราย  เพื่อป้องกัน การระบาด ของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19 ) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด และพื้นที่อำเภอใกล้เคียง อาศัยอำนาจตามในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ2558 และมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก  ครั้งที่  39 / 2563 เมื่อวันที่ 16ตุลาคม 2563 และ มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก  ครั้งที่  39 /2563  เมื่อวันที่ 16  ตุลาคม 2563และมติคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา  จังหวัดตาก ครั้งที่  6/2563 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2563   
 
ประกอบมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มกราคม  2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการเปิด-ระงับ หรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ จังหวัดตาก และหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0204.3ว /1678 ลงวันที่  20 มีนาคม  2563  เรื่องพิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้าและจุดผ่อนปรนพิเศษ เป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    จังหวัดตาก จึงระงับการนำเข้า-ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 และช่องทางอื่นนอกทางอนุมัติ  ตามกฎหมายศุลกากร เฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าและสินค้าข้ามแดน ที่ได้รับการผ่อนผัน  จำนวน 33 ช่องทาง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 15.00 น.จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2563 เวลา 18.30 น. สั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2563   นายพงศ์รัตน์  ภิรมรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดตาก

หน้าแรก » ภูมิภาค