วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564 15:38 น.

ภูมิภาค

52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจฯ

วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 20.51 น.
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่  27  พ.ย.63 ที่เวทีพูนดิน  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 52 ปี ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ การเรียนรู้ใหม่  ในวิถี  New Normal  พร้อมทั้งมอบโล่  เกียรติบัตรให้แก่ครูดีศรีอนุบาล  ศิษย์ดีศรีอนุบาล  ศิษย์เก่าดีเด่น  ศิษย์ปัจจุบันดีเด่น  ครูดีเด่น  บุคลากรผู้มาปฏิบัติงานเช้า  และบุคลากรผู้มาปฏิบัติงานโดยไม่มีวันลา  โดยมี  นายธเนศ  เครือรัตน์  ประธานกรรมการสถานศึกษา  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี  พระครูวิจิตรสุนทรธรรม  รองเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม พร้อมด้วย นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายสุรชาติ  ทอนศรี  ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  นางศิริพร ไพบูลย์ นายทิวา รุ้งแก้ว นายอภิวัฒน์  แสนคุ้ม อดีต ผอ.ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้ปกครองนักเรียน  คณะครู  นักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
 
นายธเนศ เครือรัตน์ ประธานกรรมการสถานศึกษา ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ซึ่งได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2511 นับรวมเป็นระยะเวลา 52 ปีแล้ว ปัจจุบัน ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้น  ป.6  มีนักเรียน จำนวนทั้งสิ้น  3,482  คน  แบ่งเป็น  96  ห้องเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  285  คน  จัดการเรียนการสอนโครงการพิเศษ ประกอบด้วย โครงการ  English  Program  (EP)  โครงการ  Advance  Program (AP)  โครงการ  Intensive  English  Program  (IEP)  โครงการ  Chinese  Program  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระลึกถึงผู้มีอุปการคุณในการก่อตั้ง  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  และแสดงความกตัญญูกตเวทิตา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู  บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ  และเพื่อรายงานผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาของ  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ต่อผู้ปกครอง  ชุมชน  และสาธารณชน
 
ว่าที่  ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์  นามศรี  ผอ.สพป.ศรีสะเกษ  เขต  1  กล่าวว่า  ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน  52  ปี  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  จิตอาสา  ทำความดีด้วยหัวใจ  การเรียนรู้ใหม่  ในวิถี  New  Normal  ซึ่งจะเห็นได้ว่า  ในงานนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่ง  และแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี  รักใคร่  กลมเกลียว  ความผูกพันจากคนที่มีสายเลือดอนุบาลศรีสะเกษ  ตนถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  สามารถผลักดันงานต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาถึง  52  ปี  ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สมาคมศิษย์เก่า  สมาคมผู้ปกครองและครู  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  ชุมชน  ผู้บริหารและข้าราชการครู ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย  กำลังใจ  ความรู้  ความสามารถ  และสติปัญญา  ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนา  ร.ร.ให้ไปสู่เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้  ซึ่งทั้งหมดนี้  เป็นส่วนสนับสนุนให้  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  มีชื่อเสียง  เป็น  ร.ร.ยอดนิยมที่มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกๆ  ปี  และก้าวไปสู่  ร.ร.มาตรฐานสากล  ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโชคดีของลูกหลานชาว  จ.ศรีสะเกษ  ที่ได้  ร.ร.แห่งนี้ช่วยพัฒนาบุตรหลานได้อย่างเต็มที่ตามศักยภาพ  ทัดเทียมกับ  ร.ร.มาตรฐานสากลทั่วไป  ตนขอแสดงความชื่นชมยินดี  และเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่ได้ทุ่มเทเสียสละ  อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ  จนทำให้  ร.ร.อนุบาลศรีสะเกษ  มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ  ทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับภูมิภาค  และระดับประเทศ

หน้าแรก » ภูมิภาค